2022-01-11
Karin Direkt

Ett år med stora möjligheter att göra nytta för näringsliv och samhälle

[KARIN DIREKT] Nytt år, nya möjligheter! Kanske låter det som en klyscha, men uttrycket rymmer onekligen en hel del positiv energi. När ett nytt år börjar träder vi in i något nytt, med årsskiftet som en osynlig men ändå tydlig skiljelinje mellan det gamla och det nya.

För oss på FAR har det varit en intensiv start på det nya året. Runt månadsskiftet januari-februari ska svaren på tre remisser med stor betydelse för branschens framtid lämnas in och i skrivande stund arbetar våra experter febrilt med att slipa på detaljerna. För även om vi är på det klara med vad vi tycker, så handlar det till stor del om att uttrycka det på ett tydligt och begripligt sätt och då kan små nyansskillnader spela en avgörande roll.

Bra med global standard för LCE

En av remisserna gäller IAASB:s förslag till standard för revision i företag med mindre komplex verksamhet (LCE). Förslaget kom i somras och under hösten har en arbetsgrupp inom FAR arbetat med frågan. Den föreslagna standarden bygger på ISA:s grundläggande principer och ska liksom ISA resultera i ett uttalande med rimlig säkerhet, alltså en revision. Men flera av de tillämpningar och förtydliganden som finns i ISA har ersatts med en tydligare koppling till revisorns professionella omdöme. FAR:s uppfattning är att det är bra med en global standard eftersom alternativet med lokala standarder ökar risken för en fragmenterad marknad där revision riskerar att genomföras med olika kvalitet och omfattning. Senast 31 januari ska vi skicka in vårt remissvar till IAASB. Det ska bli väldigt spännande att följa den här processen vidare.

Bättre kvalitet på bolagens rapportering

Den andra remissen gäller EU-kommissionens konsultation om ”Three pillars of corporate reporting” som syftar till att förbättra kvaliteten på bolagens rapportering. Bakgrunden är ett fåtal internationella företagsfallissemang de senaste åren som har medfört att förtroendet för företagens rapportering har ifrågasatts. De tre ”pelarna” är: corporate governance, audit​ och supervision. I den fortsatta processen deltar FAR aktivt i olika forum, bland annat inom Nordiska revisorsförbundet och Accountancy Europe. Konsultationen stänger 4 februari och ett slutligt förslag väntas redan i slutet av året.

Enklare regler för mikroföretag

Det tredje remissvaret gäller regeringens utredning Enklare regler för mikroföretag, och ska lämnas in senast 24 januari. I utredningen diskuteras bland annat en höjning av gränsvärdena för revisionsplikt i nivå med definitionen för ett mikroföretag. Diskussionen om revisionsplikt och gränsvärden tog fart under hösten och frågan blev än mer aktuell när regeringen i mellandagarna meddelade att en utredning har tillsatts med uppdraget att utreda åtgärder för att motverka att aktiebolag och andra företag används för brott. En del i uppdraget är att titta på för- och nackdelar med nuvarande undantag från revisionsplikten. Vår uppfattning är att yrkesrollerna revisor och redovisningskonsult samverkar och kompletterar varandra och på olika sätt bidrar till ett högt förtroende i näringsliv och samhälle. Det är en viktig grund för oss i den fortsatta diskussionen. FAR följer naturligtvis frågan med stort intresse och kommer att föreslå en expert till utredningen.

far.se rapporterar vi löpande om processerna kring dessa tre områden - håll utkik!

Hållbarhet allt hetare

Hållbarhet är också ett område där det sker flera viktiga förändringar. I höstas röstade EU:s ministerråd igenom den delegerade akten om klimat i EU:s gröna taxonomi som trädde i kraft nu vid årsskiftet. Till dig som är intresserad av att veta mer kan jag varmt rekommendera den lista med frågor och svar om taxonomin som FAR:s specialistgrupp Hållbarhet har tagit fram.

Förändrad hållbarhetsrapportering på gång

Med anledning av taxonomiförordning gjordes ändringar i årsredovisningslagen som trädde i kraft vid årsskiftet. Och runt hörnet väntar ytterligare förändringar. EU-kommissionen har antagit ett förslag till direktiv om förändrad hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Förslaget innebär en förändring och uppdatering av de befintliga rapporteringskraven och väntas träda i kraft räkenskapsåret 2023. Förslaget innebär bland annat en utvidgning av tillämpningsområdet till att omfatta alla stora företag och i princip alla företag som är noterade på reglerade marknader och krav på revision av rapporterad information (översiktlig granskning).

FAR föredrar en global, gemensam standard för hållbarhetsrapportering och detta är en fråga som berör och engagerar flera grupper i FAR:s expertnätverk. Under året kommer vi fortsätta arbeta för att påverka utvecklingen i rätt riktning, både när det gäller rapporteringsstandard och efterföljande granskning.

En ny branschrapport med fokus på medarbetarna

Något jag ser särskilt mycket fram emot i år är lanseringen av FAR:s nya branschrapport, som beräknas ske under senvåren. Det är en uppföljning på den branschrapport som publicerades i mars 2021 som syftade till att definiera och beskriva branschen. Uppföljaren fokuserar på medarbetarna och de möjligheter och utmaningar som finns inom branschens olika yrkesroller och inom olika verksamhetsområden på byråerna. Veckorna före jul genomförde vi ett antal spännande och inspirerande workshops med medlemmar i FAR:s strategigrupper och resultatet av dessa kommer att utgöra grunden för branschrapporten.

ISQM träder i kraft 15 december

Kvalitetsfrågorna är alltid högt upp på agendan. Men kanske lite särskilt i år, för 15 december träder regelverket International Standards on Quality Management (ISQM) i kraft och många revisionsbyråer är redan i full gång med att planera för nya rutiner och tillämpningar. Vägledning, exempelpolicyer och checklistor hittar du i FAR Online. FAR har också tagit fram utbildningar för att ge vägledning genom hela processen.

Just nu är smittspridningen hög, med osäkerhet och oro som följd. Hur det ser ut om några månader är det ingen som vet. Vad jag däremot är övertygad om är att vi har ett händelserikt år framför oss med stora möjligheter att göra skillnad och bidra till ett hållbart näringsliv och samhälle.

God fortsättning på det nya året!

Karin Apelman
generalsekreterare och VD FAR

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se