2024-01-12
FAR-bloggen

Blir 2024 ett mellanår för skatterådgivare?

En mer tillväxtinriktad politik på den internationella arenan och förslag om förenklade – och möjligen förbättrade – 3:12-regler är några av de frågor som blir aktuella inom skatteområdet 2024.

Svensk bolagsbeskattning är i princip utlokaliserad till beslut i EU och OECD. Inom EU är det val till parlamentet i juni. En ny kommissionär med ansvar för skatter ska vara på plats under hösten och först därefter kan agendan för nästa mandatperiod sättas. I Sverige kretsar det mesta kring vinnare och förlorare inom personbeskattning och kring klimatmålen.

År 2024 kan därför se ut att bli lite av ett mellanår inom beskattning. Men det är alls inte säkert - tvärtom!

Globala skattefrågor sätts på paus när OECD och FN ska förhandla

När det gäller de stora globala skattefrågorna, exempelvis minimibeskattning av bolagsvinster, överföring av bolagsskatter till marknadsländer och energi- och miljöskatter är OECD i praktiken ”skadeskjutet” efter att man inom FN närmast gjort uppror mot OECD:s sätt att leda i dessa frågor. Nu stundar nya förhandlingar om principerna för globala beskattningsfrågor. Större hänsyn måste tas till utvecklingsländernas intressen enligt FN. Detta är inte gjort över en natt och många frågor kan därmed sättas på paus under 2024.

EU-direktiv har inte nått i mål

Inom EU har en rad direktiv inte förhandlats i mål under innevarande mandatperiod. Det gäller skärpta regler kring skalbolag, en gemensam bolagsskattebas inom EU, förslag på registrering av skatterådgivare, sänkt skatt på finansiering genom eget kapital och höjd skatt vid finansiering genom lån, för att nämna några förslag som inte kommer att röra på sig 2024. Ett mellanårför nya förslag inom internationell företagsbeskattning är alltså att vänta.

Rådgivarens två största utmaningar 2024

Utmaningarna för rådgivare till större bolag under 2024 blir i stället

  • tolkningen av den nya lagen om tilläggsskatt utifrån EU:s direktiv om en faktisk minimibeskattning om 15 procent och beräknad utifrån koncernens redovisningsmässiga resultat
  • kommunikationen kring att koncernen ur ett hållbarhetsperspektiv håller en hög nivå även inom skatt. Kraven från investerare och samhälle kommer att fortsätta öka inom hållbarhetsområdet.

I den första frågan har FAR redan etablerat en direktkanal till den grupp inom Skatteverket som arbetar med tillämpning av tilläggsskatten, dit frågor kan ställas. Ett antal vägledningar och förtydliganden från OECD väntas också.

I hållbarhetsfrågan har FAR under hösten 2023 tagit fram ett självskattningstest med vilket företag kan ta pulsen på sig självt och förbättra de rutiner och policyer som behöver ses över. Testet finns tillgängligt för alla på FAR:s webbplats.

3:12 höjdpunkten för rådgivare till fåmansaktiebolag

Förslagen från den sittande 3:12-utredningen (med möjlig lagstiftning från 2025) blir den nationella höjdpunkten under 2024. Rådgivare till Sveriges 600 000 fåmansaktiebolag bör alltså noga gå igenom planerna för dessa bolag och dess ägare för att snabbt kunna ta ställning till och eventuellt agera efter att utredningen presenterat sina förslag i slutet av maj i år. FAR är representerat med en expert i utredningen.

Utmaningen ligger i att förenkla och förtydliga den praxis som löpande utvecklats under åren kring tillämpningen av reglerna. Utredningen ska också föreslå en fungerande lösning för kvalificerade personaloptioner i fåmansaktiebolag. Spännande!

Under sommaren ska förslagen ut på remiss, varefter den politiska processen påbörjas. Att det i slutändan blir några förändringar är givetvis inte helt säkert.

Förslag om begränsning av underskottsräntor på remiss 2024

När det gäller bolagsskattefrågor i höstpropositionen för 2025 finns det visserligen inget som hindrar att den svenska bolagsskattesatsen sänks några procentenheter för att stärka svensk konkurrenskraft i de geopolitiska kraftmätningar som tonar upp sig mellan kontinenter. Men, jag tror dock inte vi ska räkna med detta.

Utredningen om översyn av reglerna för begränsning av underskottsräntor i bolag och koncerner kommer att lägga förslag under 2024. Syftet är att öka utrymmen för avdrag i enlighet med EU:s direktiv på området. Även här har FAR en expert med i utredningen. Övriga pågående utredningar, om avdrag för FoU och gåvor från bolag, presenterar förslag först under 2025.

Hur ska ersättningar inom riskkapitalsektorn beskattas?

En annan fråga som kan bli stor under 2024 är hur ersättningar inom riskkapitalsektorn ska beskattas, så kallad ”carried interest”. Ett antal skatteprocesser pågår just nu, utifrån rådande praxis inom 3:12. Detta har blivit en rättssäkerhetsfråga där klara regler behövs. Det gäller även möjligheten att lämna särskild upplysning i deklarationen för att undvika risken för skattetillägg.

Skattepolicy kan bli följden av CSRD

Inom redovisning och revision är kraven på vidgade och mer omfattande hållbarhetsredovisningar, CSRD, det stora numret under 2024. Men kommer det också att ställas krav på att öppet redovisa en skattepolicy och företagets skattepositioner? Sannolikt, i någon form.

I övrigt kommer vi under 2024 sannolikt att se ett ökat ”politiserande”, både från regering och oppositionen, kring personbeskattningsfrågor i syfte att vinna val. Ökade krav kommer att riktas mot kapital, höginkomsttagare och finansiell sektor.

Vad händer med momsen? Svårt. Mycket styrs från EU och enstaka förenklingar är att vänta.

Miljöskatter? Sverige har redan relativt höga miljöskatter och även denna fråga blir alltmer internationell, till exempel den nya klimattullen CBAM, som införts för företag inom vissa branscher.

Tillväxtinriktad politik att vänta inom EU

Vilken väg kommer då EU att välja efter valet till parlamentet? De flesta tror på en mer tillväxtinriktad politik för att möta en låg ekonomisk tillväxt, främja en grön omställning och möta de nya geopolitiska utmaningarna från USA, Kina och Indien. Detta slår då igenom med förslag och åtgärder som även påverkar beskattningen. Kanske var direktivet om minimiskatten förhastat? Skulle man ha väntat in OECD och FN? Hur går det med den införda klimattullen CBAM? Vilka subventioner av gröna investeringar för investerare kommer att accepteras? Frågorna kommer att bli många även under 2024.

Viktigaste frågorna 2024

  1. Internationellt: En mer tillväxtinriktad politik där det gäller för företag och rådgivare att fånga möjligheterna och kryssa mellan skären.
  2. Nationellt: Förslag om förenklade och möjligen förbättrade 3:12-regler. Fokus på tillämpbarhet och rättssäkerhet. Core business för Auktoriserade Skatterådgivare FAR!

Sammantaget ser jag framför mig ett intressant och spännande 2024 för kvalificerade rådgivare!

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen