2023-05-19
FAR-bloggen

Skärpta yrkesetiska re­­gler får inte bli ett hinder för rådgivning

De yrkesetiska regler som vi som är auktoriserade skatterådgivare, och även andra FAR-medlemmar som ger råd inom skatt, lever efter utgör en fundamental grund för vår yrkesroll. De yrkesetiska reglerna är också synnerligen viktiga för förtroendet för professionen.

Samtidigt måste reglerna vara rimliga i sin utformning och innehåll och inte obefogat hindra oss att ge våra kunder det relevanta stöd de behöver.

Ökad kontroll över rådgivningen

Efter ett antal skandaler som rör rådgivning till företag på den internationella scenen har omvärldens blickar vänts mot vår profession och de strukturer som kan uppfattas som så kallad aggressiv skatteplanering eller skatteflykt. Även om flera regler har skärpts och lagstiftare har försökt minska utrymmet för skatteundandraganden, vill beslutsfattare nu gå längre och få bättre kontroll över den rådgivning som uppfattas vara en förutsättning för de skatteundandraganden som sker.

Vi har redan levt en tid med ökade rapporteringskrav kring viss skatterådgivning, det så kallade DAC6-regelverket.

Inom EU arbetas det nu med att ta fram ett regelverk kring själva skatteplaneringen, det så kallade SAFE-direktivet. Utöver regler för vilken typ av rådgivning som inte får lämnas kan dessa regler komma att innehålla andra åtgärder som exempelvis ett register över rådgivare från vilket man kan bli utesluten på grund av rådgivning som inte uppfattas som acceptabel.

Etikkoden utökad med två kapitel om skatteplanering

IESBA har, för att gå före och eventuellt minska behovet av en EU-reglering, föreslagit en utökning av Etikkoden med två kapitel om skatteplanering, ett för Professional Accountants in Business och ett liknande för Professional Accountants in Public Practice (alltså FAR:s medlemmar). Dessa passar väl in i det regelverk som redan finns och de övergripande principer vi har att följa. Förutom en definition av ”skatteplanering” och regler kring så kallad ”credible basis” för sådan rådgivning, specificerar de också ytterligare överväganden som vi som rådgivare kan behöva göra. Det handlar bland annat om ”the public interest” och de aktiviteter vi kan behöva genomföra när vi lämnar råd inom skatteplaneringsområdet. Förslaget uppmuntrar även tydligt till ytterligare lämplig dokumentation hos rådgivaren i dessa sammanhang.

Accountancy Europe kommenterar IESBA:s förslag

Under senare tid har Accountancy Europe övervägt IESBA:s förslag till nya regler i Etikkoden och en arbetsgrupp, ledd av Paul Gisby, har efterfrågat FAR:s synpunkter på Accountancy Europes kommentarer på IESBA:s förslag. Accountancy Europe har i huvudsak understött IESBA:s initiativ, med vissa förslag till förtydliganden, men har i vissa stycken velat skärpa de etiska reglerna ytterligare. Det gäller särskilt kraven på dokumentation som man menar behöver bli skarpare och tydligare och även inkludera överväganden kring hur stor sannolikheten är att rådgivningen står sig i en domstolsprocess.

Gehör för FAR:s synpunkter

En arbetsgrupp inom FAR, där jag ingår, har gått igenom förslagen samt Accountancy Europes förslag till kommentarer. Vi har varit väldigt skeptiska till ytterligare skärpning av reglerna kring dokumentation i dessa situationer och vi kan glädjande konstatera att Paul Gisby och hans team har tagit hänsyn till i princip alla våra kommentarer. Reglerna skulle ju omfatta all typ av skatteplanering, inte bara den som uppfattas vara mer aggressiv eller utmanande och därför skapa en orimlig regelbörda. Vi har därmed sett till att inte ytterligare krav på skärpning framförs vilket bör vara till stor nytta för FAR:s medlemmar.

Det blir väldigt intressant att följa utvecklingen av Etikkoden. Och givetvis även hur det går med EU-initiativet SAFE, som kommer få mycket stor betydelse för vår profession i den mån det leder till faktisk lagstiftning.

Peter Lindstrand är Auktoriserad Skatterådgivare FAR och konsult på FAR. I FAR-bloggen skriver han främst om om aktuella skattefrågor Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

peter.lindstrand@far.se

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen