2023-02-06
FAR-bloggen

Ny tvistlösning i internationella skatteregler

Det nya normala för rådgivare inom skatt är fler internationella lagar och regler som bygger på direktiv från EU eller avtal inom OECD, som Sverige skriver under på att vi ska följa.

Det skapar nya, intressanta möjligheter för en Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Men även revisorn bör vara uppmärksam, så att revisionen blir korrekt.

Av de remisser och konsultationer som FAR:s remissgrupp inom skatt besvarar kommer cirka tre av fyra från EU eller OECD. Endast ett mindre antal rör rent inhemsk lagstiftning. Snart vilar ett lätt nostalgiskt skimmer över 3:12-reglerna, från en tid när vi kunde styra det mesta själva i Sverige. Nej, inte riktigt än, men ni förstår vad jag menar.

Minimiskatt för internationella koncerner

FAR har arbetat med en remiss från OECD, Pillar Two – Tax Certainty for the Globe Rules. Fritt översatt ungefär Förutsägbarhet och rättssäkerhet i de nya Globe-reglerna. Dessa regler, som baseras på IFRS, föreslås ligga till grund för uttaget av den nya minimiskatt på 15 procent som ska införas för större internationella koncerner. Reglerna föreslås också ligga till grund för den nya globala bolagsskatt, pillar one, som föreslås införas för att överföra skatteintäkter från tillverkningsländer till länder där marknaden för varor och tjänster finns. I båda fallen handlar det om att länderna inom OECD ska komma överens, vilket det mesta i dag tyder på att de gör.

Viktigt att veta vad som gäller

Globe-reglerna är även tänkta att tillämpas som grund inom en rad andra områden, till exempel en gemensam bolagsskattebas inom EU, skalbolagsdirektivet och sannolikt även när det gäller gränser för vad som är tillåten internationell skatteplanering. Således är det viktigt att veta vad som gäller, det vill säga hur reglerna ska tolkas i olika situationer. Nyligen hölls ett internationellt webbinarium på högsta skattenivå där frågan diskuterades. I Sverige arbetar just nu en statlig utredning med att införa regler för att ta ut den nya minimiskatten. FAR är representerad i utredningen genom Peter Lindstrand, som är ordförande i FAR:s strategigrupp Skatt.

Den gemensamma nämnaren i förslaget från OECD om Tax Certainty är samtal – samtal mellan länder och mellan skattemyndigheterna i de olika länderna. Företag föreslås även få möjlighet att ansöka om bindande förhandsbesked för att undvika dyra och utdragna domstolsprocesser. Men skattemyndigheterna föreslås bli ”nyckeln” för att reglerna ska fungera.

Goda erfarenheter av dialog med Skatteverket

På hemmaplan har FAR goda erfarenheter av dialog med Skatteverket. Men dialogen måste vara öppen och aktiv. Som exempel kan nämnas den nyligen införda upplysningsskyldigheten för skattefrågor i gränsöverskridande transaktioner, DAC 6. Där förutsågs ett stort antal tyngande och kostsamma upplysningar. Genom en öppen och transparent dialog med Skatteverket, där oklara situationer och begrepp diskuterades, gjordes omkring 25 förtydliganden i rättslig vägledning och sex ställningstaganden tillkom. Nu upplevs dessa regler i stort sett som rimliga och inte mer tyngande än vad som ligger i själva upplysningsskyldigheten. Antalet upplysningar har begränsats högst väsentligt.

Även under pandemin hade FAR en löpande dialog med Skatteverket för att reda ut olika frågor, om än i betydligt mindre omfattning. Dessa exempel är goda förebilder. Ju fler oklarheter som kan redas ut innan lagstiftning införs, desto lättare blir tillämpningen av de nya reglerna. Rättssäkerhet i ny och positiv bemärkelse!

Risk för olika tillämpningar

Med Globe, och andra internationella regler som införs, är den stora utmaningen att de riskerar att tillämpas olika i olika länder och med tolkningar som görs ensidigt av nationella skatteverk i egna ställningstanden. Att därefter driva processer, mot skatteverks tolkning, blir ofta både dyrt och svårt för företagen. Goda råd blir svåra att ge. När beloppen är mindre lönar det sig ofta inte att processa, givet risken att inte nå framgång. Detta förhållande drabbar i högre grad mindre och medelstora företag än de största företagen.

Dessa grundläggande rättssäkerhetsfrågor måste uppmärksammas i det fortsatta arbetet med att implementera internationella regler i nationell lagstiftning. En väl tillämpbar lagstiftning utgör grunden för FAR:s auktoriserade skatterådgivare.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen