2023-02-15
FAR-bloggen

Hetaste skattefrågorna våren 2023

3:12-frågor, ny lag om källskatt på utdelningar till utlandet, förslag på personligt skatteansvar för aktiebolags företrädare och ny momslagstiftning är några av de inhemska skattefrågor som är aktuella våren 2023.

Internationellt finns också en rad förslag och ambitioner som påverkar svenska bolag och därmed också rådgivarens yrkesvardag.

FAR arbetar intensivt med skattefrågor, bland annat genom kontakter med departement och myndigheter. Men även genom att svara på inhemska remisser, konsultationer med EU och OECD och genom experter i statliga utredningar.

Så vilka skattefrågor är mest aktuella just nu? Nyligen gjorde jag en omvärldsanalys/lägesrapport för medarbetare på en av FAR:s större medlemsbyråer. Här är ett axplock.

Inhemska skattefrågor

Den arbetande utredningen med 3:12-frågor har fått förtydligade direktiv. Någon höjd skattesats på utdelning från fåmansföretag blir det inte utan nu är det fullt fokus på förenkling av reglerna. FAR är representerat i utredningen med en expert. Samtidigt har utredningen om införande av en utflyttningsskatt, exitskatt, lagts ner. Någon sådan särskild skatt blir det alltså inte. Uppräkningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt fortsätter enligt plan. Dessa besked är viktiga för företag och ägare.

Två frågor som alltjämt bereds på finansdepartementet är utkastet till lagrådsremiss om en ny lag om källskatt på utdelningar till utlandet och utredningsförslaget om personligt skatteansvar för aktiebolags företrädare. Svar kommer sannolikt under våren.

Ny momslagstiftning införs vid halvårsskiftet och den måste alla medlemmar sätta sig in i och förstå, även om ändringarna i sak är begränsade.

Den eviga frågan om en ny skattereform? Nej, jag tror inte på en sådan. Den internationella utvecklingen ändrar löpande förutsättningarna och vi styrs alltmer av EU och OECD.

Globalt, OECD

Här saknas inte nytt tänk och ambitioner! Förslaget om att införa en ny ”extra” global bolagsskatt på de största bolagen, Pillar 1, hänger på om USA godtar detta. Sannolikt tveksamt i slutändan, då amerikanska bolag väntas bli nettobetalare. Alternativet är regionala eller nationella skatter av motsvarande slag som många länder redan infört på så kallade digitala tjänster av olika slag.

Förslaget om att införa en lägsta global minimiskatt på 15 procent för aktiebolag bereds sakta vidare och införs sannolikt, kanske redan 2024 enligt nu liggande förslag. Skatten kommer att tas ut utifrån en i princip helt ny skattebas, Globe-reglerna som bygger på IFRS. EU har enats om ett direktiv och en statlig utredning arbetar med att ta fram ett svenskt lagförslag. FAR är representerat i utredningen med en expert.

EU

Även i Bryssel pågår ett aktivt arbete för att i första hand motverka aggressiv skatteplanering mellan medlemsländer. Få förslag handlar om att förbättra villkor för ekonomisk tillväxt. Under ordförandeskapet i EU är det Sveriges roll att driva dessa förslag vidare.

  • Högre krav på substans i ägarbolag, skalbolag, UNSHELL påverkar skatten på utdelningar mellan länder, medan att öka andelen eget kapital i aktiebolag, DEBRA ses av många som en nationell fråga.
  • När det gäller reglering av tillåtna skatteråd alternativt av rådgivare, SAFE kommer ett utkast till direktiv i juni. Det påverkar hela branschen och även alla andra rådgivare.
  • En ny gemensam bolagsskattebas inom EU, BEFIT följer i kölvattnet av all ny internationell lagstiftning.
  • Inom hållbarhet finns ännu inga uttryckliga förslag som innefattar krav på ökad redovisning och information kring skatter. Skattemyndigheter utgår dock i allt högre grad från företagens redovisning av sin skattepolicy vid revisioner av internationella koncerner.
  • Administrativa samarbeten mellan medlemsländernas skattemyndigheter, DAC:s, föreslås löpande med upplysningskrav för företag, nu senast för plattformsföretag och om kryptovalutor.

Arbetet med dessa frågor går sakta framåt, vilket ligger i sakens natur då intressenterna inom EU är många och det dessutom är bredast möjliga konsensus som ska nås. Men nya förslag i samtliga dessa frågor är att vänta under våren!

Ökat behov av rådgivning

Sammantaget innebär detta ett ökat behov av rådgivning från alla medlemmar i FAR till gagn för näringsliv och samhälle. Det rör på sig, spännande!

Som en konkret insats vill jag gärna nämna det självskattningstest inom skatter och hållbarhet som FAR håller på att ta fram. Testet ska vara klart under våren och kommer att ligga öppet på far.se. Syftet är att företag och rådgivare ska kunna stämma av hur långt fram företaget ligger när det gäller rutiner för redovisning av skatter.

Internationellt är intresset för dessa frågor större än i Sverige. Men även i Sverige ser vi ett snabbt ökat fokus på att rätt skatt betalas vid upphandlingar och anlitande av underentreprenörer. Ännu ett exempel på att svensk företagsbeskattning i dag styrs alltmer från omvärlden.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen