2022-12-28
FAR-bloggen

Avvaktande skatteår att vänta 2023

Kriserna avlöser varandra och står på kö inför 2023. Dessa ”nya” fortsatt disruptiva förhållanden påverkar även skatter.

Inflationen leder till försiktighet inom finanspolitiken och kriget i Ukraina till allmän oförutsägbarhet, samtidigt som de alltmer akuta klimatproblemen pockar på en lösning. Sammantaget lägger detta en fortsatt hämsko på både svensk och internationell skattepolitik. Samtidigt finns det öppningar kopplade till just återuppbyggnad, miljöinvesteringar och ökat fokus på hållbarhet.

Få svar om skatter i Tidöavtalet

I Sverige har regeringen inte sagt så mycket när det gäller skatter efter det allmänt hållna Tidöavtalet. Näringslivets konkurrenskraft ska främjas och 3:12-reglerna förbättras. De utredningar som tidigare tillsatts kommer inte att leverera lagförslag förrän tidigast 2024. Jag tänker på 3:12-reglerna som ånyo utreds och där FAR bidrar med en expert. Men det gäller även exitskatter vid utflyttning, som också åter utreds, och ränteavdragen i aktiebolag tillsammans med regler för uttag av en minimiskatt för aktiebolag på 15 procent på koncernnivå där FAR också bidrar med en expert. Utredda förslag om företrädaransvar och förenklingar för enskild näringsverksamt ligger och väntar. Det senare kräver sannolikt att Centern får inflytande över frågan. Men båda förslagen är relativt begränsade.

Sannolikt ingen ny skattereform

Inom finansdepartementet går man just nu igenom de sittande utredningarna. Resurser kan behöva omfördelas. Att en utredning om en ny skattereform tillsätts är inte sannolikt. Utvecklingen i omvärlden går helt enkelt för fort.

Inom EU fortsätter pressen på fler regler för att motverka aggressiv skatteplanering. Det är direktiv om skalbolag, registrering av skatterådgivare alternativt förbud mot viss rådgivning och samarbeten mellan skattemyndigheter. I kombination med ett starkt hållbarhetsfokus gör företag allt de kan för att göra rätt. Compliance, regelefterlevnad, kommer att fortsätta öka för de större bolagen under 2023. Därmed ökar även betydelsen av ett etiskt förhållningssätt för rådgivare. FAR kommer att fortsätta satsa på kompletterande utbildningar för Auktoriserade Skatterådgivare FAR.

Vad kommer att anses vara ”grönt”?

Det som kan ”öppna” under 2023 är särskilda avdrag för miljöinvesteringar i företag. Detta som hela EU:s svar på USA:s nyligen beslutade gigantiska fond för gröna investeringsavdrag för att begränsa utsläpp av koldioxid. Men även innan beslutet i USA  hade EU presenterat program om ett Green Deal och Fit for 55! Frågan är vad som kommer att kvalificeras som ”grönt”?

Kanske blir det ett race to the bottom vad avser CO2? Förra gången syftade det internationella racet på bolagsskattesatsen. Nu kanske den nya minimiskatten på bolag måste undanta lägre skatter som beror på hållbara investeringar?

Sammantaget blir skattekartan 2023 mer mångfacetterad; men sannolikt är inga större förändringar att vänta som det ser ut just nu.

Återgång till arbetslinjen

Det som dock kan väntas nationellt, kanske till halvårsskiftet, är återinförda sänkta arbetsgivaravgifter för unga, nyanlända och långtidsarbetslösa. Till nästkommande årsskifte väntas även ett nytt jobbskatteavdrag eller annan sänkning av skatten för låg- och medelinkomsttagare och den tidigare föreslagna sänkningen av skatten på ISK. Det innebär ökad egenförsörjning och ökade ekonomiska marginaler. En återgång till arbetslinjen.

Företagen kommer att fortsätt att arbeta mer hållbart, även vad avser betalning av skatter. I denna process kan Auktoriserade skatterådgivare FAR bidra med sin kompetens. Och kommer att göra det!

Gott nytt framgångsrikt skatteår 2023!

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen