Allt om moms inför 2024

Den som arbetar med moms behöver ständigt hålla sig uppdaterad om nya regler och aktuella frågor. Under 2023 trädde en ny momslag i kraft och i budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen ytterligare ändringar på området. Dessutom har det kommit flera intressanta domar i Högsta förvaltningsdomstolen.

Från och med 1 juli 2023 gäller en ny momslag. Den nya lagen innebär inte att reglerna förändras helt. Däremot blir det ett nytt sätt att prata om moms. Välbekanta begrepp som ”skatteskyldig” och ”omsättning” slopas. I stället kommer begrepp som ”beskattningsbar person”, ”betalningsskyldig”, ”leverans av vara mot ersättning” och ”tillhandahållande av tjänst mot ersättning” att användas. Utöver en modernisering av språket införs även speciallagar som rör distanshandel av varor.

– En förändring som berör alla är att man tvingas se över sina referenser på kundfakturor där försäljning sker utan moms. Det gäller till exempel försäljning av varor och tjänster till utlandet. Laghänvisningar och momsreferenser kan behöva ändras, säger Pia Hedberg, skatterådgivare på Grant Thornton och lärare för FAR:s kurs Aktuella momsfrågor.

Den svenska momslagen bygger på EU:s momsdirektiv. Regeländringar som görs i den svenska lagen måste därför vara förenliga med bestämmelserna i momsdirektivet. Det innebär att EU-domar som berör momsfrågor har direkt effekt på företagen i Sverige och deras momshantering.

Momsnyheter 2024

I budgetpropositionen för 2024 aviserades vissa förändringar på momsområdet. Dessa förslag har nu fångats upp i en promemoria. Omsättningsgränsen för undantag från moms ligger idag på 80 000 kronor. För att underlätta för de allra minsta företagen föreslås en höjning av omsättningsgränsen till 120 000 kronor. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

– I detta sammanhang föreslås också att beskattningsbara personer som omfattas av momsundantaget ska få utfärda en förenklad faktura för sina leveranser och tillhandahållanden. I promemorian föreslås även att reglerna om beskattningsland utvidgas till att även omfatta tillträde till virtuella arrangemang och att reducerad moms ska få tillämpas på leverans av konstverk oavsett vem som säljer konstverket, säger Pia Hedberg.

Intressanta klargöranden om aktuella momsfrågor

Det har kommit flera domar från Högsta förvaltningsdomstolen som rör aktuella momsfrågor. Det gäller bland annat momshantering i samfällighetsföreningar, uttagsbeskattning i byggnadsrörelse och hantering av moms på gemensamma anskaffningar i blandad verksamhet. Nyligen kom även en dom om momsavdrag på konsultkostnader i moderbolag vid avyttring av dotterbolag.

– Skatteverket har även publicerat flera intressanta ställningstaganden som berör aktuella momsfrågor, bland annat hantering av moms på löneavdrag samt momsavdrag på arbetsredskap och kontorsutrustning. Andra frågor som är aktuella är momshantering kopplad till solcellsanläggningar och laddstolpar, säger Pia Hedberg.