Koncernredovisning – Introduktion del 2

En utbildning för dig som har genomgått kursen Koncernredovisning – introduktion och som vill få ytterligare kunskaper om koncernförhållanden och koncernredovisning.

Ekonomiassistent Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Kursen behandlar värdering av aktier i dotterföretag och fordringar på koncernföretag samt behov av utvecklade avstämningsrutiner mellan koncernföretagen. Vi gör en fördjupning i vanligt förekommande skattefrågor inom koncerner. Vi breddar också kunskaperna i koncernredovisning du fick i introduktionskursen och behandlar bl.a. kassaflödesanalys för koncerner och koncernmässiga anpassningar av redovisning till koncernredovisningen samt fördjupning kring utländska dotterföretag.

Efter genomgången kurs kommer du att ha en större insikt om de problem som koncernförhållanden ofta medför och du kan upprätta koncernbokslut med mer komplicerade förhållanden.

Kursinnehåll

  • Koncernföretagens roller i koncernen
  • Rutiner för koncernmässiga mellanhavanden
  • Justeringar av de juridiska personernas redovisning inför koncernbokslut
  • Rapportering till företagsledning och styrelse
  • Ansvarsfrågor kring styrning av dotterföretag
  • Avyttring av dotterföretag
  • Nedskrivningsprövning av aktier i dotterföretag och koncernmässiga mellanhavanden
  • Exempel på skattemässiga frågeställningar kring koncernförhållanden

Bra att veta

Du förutsätts ha förkunskaper motsvarande innehållet i kursen Koncernredovisning – introduktion.

Fler kurser inom koncernredovisning

Lärare