Kassaflödesanalys för koncern

En kurs för dig som vill lära dig hur du upprättar och analyserar en kassaflödesanalys för en koncern. Efter kursen är du väl insatt i de regler och praxis som ligger till grund för kassaflödesanalysen och du kan upprätta en kassaflödesanalys för en koncern. Vi går även igenom speciella problem som kan uppstå i kassaflödesanalysen.

Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en genomgång och analys av några företags kassaflödesanalyser. Då behandlas också vilka upplysningar som krävs och hantering av specifika frågeställningar inom ramen för kassaflödesanalyser, såsom ej kassaflödespåverkande transaktioner.

Därefter behandlas hur förvärv respektive avyttringar av dotterföretag och andra verksamheter hanteras inom ramen för kassaflödesanalysen.

Ett område som ofta ger upphov till frågeställningar vid upprättande av kassaflödesanalys är hantering av utländska dotterbolag och omräkningsdifferenser. Detta är ett område som det fokuseras på under kursen.

Vidare behandlas frågor som uppkommer inom ramen för kassaflödesanalysen rörande innehav utan bestämmande inflytande (minoritetsintressen) och innehav i intresseföretag.

Efter genomgång av ovanstående områden avslutas dagen med ett sammanfattande praktikfall som innehåller flertalet av dessa områden. Kassaflödesanalysen upprättas utifrån en arbetsmetodik som fokuserar på att inga differenser ska uppkomma vid avstämningen av kassaflödet.

Som framgår ovan har kursen ett tydligt fokus på upprättande av kassaflödesanalys i koncern. Rapporten upprättas för att den ska vara ett användbart underlag för att analysera företag. Ett kortare avsnitt behandlar analys av företag utifrån kassaflödesanalys, dvs vilken information om företaget ger rapporten till användare.

Kursen baserar sig på Bokföringsnämndens regler om kassaflödesanalys inom ramen för K3 samt IFRS standarden IAS 7 Rapport över kassaflöden.

Sagt om kursen

Kursen gav mig ökad förståelse och bra exempel som man kan gå tillbaka till.

Kursinnehåll

Du får en genomgång av:

  • Regelverk och praxis
  • Köp och försäljning av dotterföretag
  • Hantering av utländska dotterföretag i kassaflödesanalysen- med fokus på hantering av omräkningsdifferenser  
  • Hantering av minoritetsintressen och intresseföretag
  • Avstämningsförfarande, det vill säga tekniken att få rapporten ”att gå ihop”
  • Analys utifrån kassaflödesanalys

Bra att veta

Förkunskaper

Du bör känna till grunddragen vid upprättande av en enklare kassaflödesanalys i juridisk person och ha kunskaper i koncernredovisning.

Fler kurser inom koncernredovisning

Lärare

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar