Bokslut II – årsbokslut

Utbildningen ger dig en genomgång av lagregler och god redovisningssed för bokslut, värdering och klassificering av tillgångar och skulder, samt beräkning av bokslutsdispositioner och inkomstskatt.

 • Genomgång av värderings- och klassificeringsprinciper
 • Analys av resultaträkningen
 • Beräkning av bokslutsdispositioner
 • Skatteberäkning
 • Praktiska övningar och beräkningar av bokslutsposter
Ekonomiassistent Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Utbildningen ger dig en genomgång av lagregler och god redovisningssed för bokslut, värdering och klassificering av tillgångar och skulder, samt beräkning av bokslutsdispositioner och inkomstskatt.

Under kursen varvas föreläsningar med övningsuppgifter. Kursen avslutas med ett praktikfall i färdigställande av ett bokslut för året.

Målsättningen är att du självständigt ska kunna färdigställa ett bokslut för året med korrekta värderingar och klassificeringar, vara väl förtrogen med bokslutsprocessen och de värderingsregler som gäller för vanligt förekommande resultat- och balansposter i mindre företag. Efter utbildningen ska du kunna färdigställa resultat- och balansräkningen inför upprättande av årsredovisning.

Redovisningskonsult, Kårev Redovisning AB

Anna Wernerson

Jag tycker att kursen har varit mycket givande och att den har givit mig kunskaperna som har bidragit till bättre förståelse inför den löpande bokföringen också. Det har gett mig en bättre inblick i hur man knyter ihop allt.

Kursinnehåll

 • Bokslutets planering och genomförande
 • Årsredovisningslagen, god redovisningssed för icke-noterade företag, klassificerings- och värderingsfrågor
 • BFN:s normering för K2- och K3-aktiebolag
 • Genomgång av värderings- och klassificeringsprinciper för specifika bokslutsposter för året
 • Principer för intäktsredovisning och pågående arbeten (ej successiv vinstavräkning)
 • Beräkning av bokslutsdispositioner såsom avskrivningar över plan och periodiseringsfond
 • Aktiebolagets skatteberäkning
 • Praktiska övningar på beräkningar av bokslutsposter såsom inkurans i varulager, sociala avgifter, särskild löneskatt på pensionskostnader och semesterlöneskulder

Ekonomichef, Elvenite AB

Erika Johansson

Repetition av gamla kunskaper + givande diskussioner i grupp. Mycket bra upplägg!

Bra att veta

Kursen riktar sig till dig som arbetar på ett företags ekonomiavdelning, är revisorsassistent eller redovisningskonsult.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper i redovisning, teoretiska och praktiska, minst motsvarande kursen Bokslut I. Erfarenhet av löpande bokföring är en förutsättning, men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.

Fortsättningskurs

Kursen Bokslut III – fördjupning och årsredovisning, är en lämplig fortsättningskurs, som innehåller bl. a. god redovisningssed, specifika frågeställningar om intäkter, skatter, avsättningar, pensioner och upprättande av årsredovisning.

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-17.00
Dag 3: 08.30-16.00

Lärare

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar