Det här behöver du veta om IFRS 18

I april publicerades IFRS 18 – en ny standard för finansiell rapportering som ersätter IAS 1, Utformning av finansiella rapporter. Katarina Edholm Lindgren, redovisningsspecialist på BDO, berättar om de viktigaste nyheterna.

– Syftet med IFRS 18 är ökad tydlighet och jämförbarhet i finansiella rapporter, då IAS 1 har ansetts för flexibel, vilket lett till svårigheter för investerare att jämföra olika bolags resultaträkningar. Idag kan två företag med liknande verksamhet i samma bransch presentera sina resultat på olika sätt. Genom striktare definitioner och strukturer för olika resultatkategorier, blir det lättare att förstå företagens finansiella rapportering, säger Katarina Edholm Lindgren.

IFRS 18 träder i kraft för redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2027 eller senare, man kan också förtidstillämpa standarden. Detta förutsätter dock godkännande av EU först. När man tillämpar den så måste man också räkna om jämförelsetalen, vilket innebär att man kommer behöva presentera även 2026 års finansiella rapporter i enlighet med IFRS 18. För de noterade företagen så är den första finansiella rapporten som ges ut med de uppdaterade reglerna rapporten för Q1 2027.

Vilka är det viktigaste nyheterna?

– Det handlar framför allt om tre olika områden. Det första är klassificering av intäkter och kostnader i resultaträkningen. De ska delas in i fem tydliga kategorier: rörelsen, finansiering, investering, inkomstskatt och avvecklad verksamhet. Samtidigt införs krav på att lämna vissa obligatoriska resultatmått såsom rörelseresultat. Det andra gäller tydligare regler kring vilka poster man kan slå ihop och vilka som ska visas separat, för att komma ifrån att företag klumpar ihop poster alltför grovt i redovisningen. Det tredje stora området handlar om att bolagen kommer behöva upplysa om finansiella lönsamhetsmått så kallade MPM:s (management performance measurements), som de har lämnat på någon annan plats än i årsredovisningen. Det kan till exempel vara att man kommunicerat ut något på bolagets webbplats eller i en pressrelease. Då måste måtten även presenteras i årsredovisningen och definieras.

Vad ser du för möjligheter och utmaningar med IFRS 18?

– IFRS 18 ger möjligheten att blanda funktionsindelad och kostnadsslagsindelad resultaträkning, vilket ger större flexibilitet och är något många ser som positivt. Likaså finns det fördelar med att resultaträkningen blir mer styrd och att det då blir tydligare och lättare för den som läser en årsredovisning att förstå och för att jämföra olika företag med varandra. Det som kan vara diskutabelt är hur man går till väga om man har investeringar i ett intressebolag. Tidigare har det gått att lägga det resultatet i rörelsen, men nu måste det ligga separat i investeringsresultatet såvida företaget inte har investeringsverksamhet som huvudsaklig affärsverksamhet. Detta finns det olika åsikter om. Om man har intressebolag som stöttar och är en stor del av ens rörelse så kanske man tycker att det är en nackdel att resultat inte får ingå i rörelseresultatet.

Hur kan man börja förbereda sig?

– Alla bolag som tillämpar IFRS påverkas och behöver sätta sig in i standarden och lära sig den. Jag tycker att man ska börja redan nu. Hur stor påverkan den nya standarden får på bolagen kommer variera. Många av de noterade bolagen följer till exempel redan ESMA, europeiska tillsynsmyndighetens guidelines, och har därmed nyckeltalen definierade. Men alla bolag har en analys att göra som man sen får utgå ifrån framåt. Att till exempel praktiskt ändra i strukturer eller sina system och styra om rapporteringen enligt den nya standarden kan ta tid. Det kan också krävas beslut högre upp i ledningen, så det är bra att börja i tid.

Mer om IFRS