Hållbarhetsgranskning

Granskning av hållbarhetsredovisning är obligatoriskt för de företag som omfattas av direktivet för hållbarhetsrapportering, CSRD. För dessa företag ska det enligt lag vara samma revisor som granskar hållbarhetsredovisningen som årsredovisningen i övrigt.

Informationen i hållbarhetsrapporten är tätt sammankopplad med årsredovisningen i övrigt eftersom den påverkas av och påverkar företagets finansiella situation. Revisorn har en upparbetad kunskap om företaget genom den finansiella revisionen och en gedigen kompetens inom metodiken att genomföra bestyrkandegranskning och står dessutom under strikt tillsyn. Vid behov involveras specialister i uppdraget på samma sätt som vid den finansiella revisionen.

Att låta hela eller delar av hållbarhetsredovisningen vara föremål för granskning är ett sätt att öka tillförlitligheten till informationen. Granskning kan ske antingen på frivillig basis eller för att företagets intressenter kräver det.

Om ett företag som inte omfattas av kravet på hållbarhetsrapportering enligt årsredovisningslagen frivilligt upprättar en hållbarhetsredovisning och placerar den i årsredovisningens förvaltningsberättelse innebär det att den omfattas av revision.

Om ett bestyrkande med rimlig grad av säkerhet, det vill säga revision, inte är möjligt eller inte efterfrågas kan granskning istället ske med en lägre grad av säkerhet, en översiktlig granskning enligt RevR 6, eller granskning där något bestyrkande inte lämnas utan revisorn istället rapporterar sina iakttagelser enligt ISRS 4400. Informationen ska då placeras i ett dokument separerat från den lagstadgade årsredovisningen.

  • Till och med räkenskapsår 2024, det vill säga fram till att årsredovisningslagen uppdateras med bestämmelserna i CSRD, ska revisorn lämna ett yttrande enligt RevR12 (kräver inlogg)
  • Ett frivilligt bestyrkande uppdrag (kan lämnas i kombination med RevR12-yttrandet enligt ÅRL) RevR6 (kräver inlogg)
  • Granskning enligt särskild överrenskommelse ISRS 4400 (kräver inlogg)
  • Hållbarhetsinformation för SME-företag från Internation Federation of Accountants, IFAC

Kurser inom Hållbarhet

Vill du utvecklas inom hålbarhetsområdet? Vi har flera kurser inom hållbarhet och hållbarhetsredovisning för olika yrkesroller och intressen.