Hållbarhetsgranskning

Granskning av hållbarhetsrapporten är obligatoriskt för de företag som omfattas av årsredovisningslagens regler om hållbarhetsrapportering. Svenska lagar såsom årsredovisningslagen och aktiebolagslagen uppdateras 2024 genom direktivet för hållbarhetsrapportering, CSRD.

Enligt de nya reglerna i aktiebolagslagen ska en auktoriserad revisor med särskild behörighet granska den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Hållbarhetsrapporten ingår som ett eget avsnitt i förvaltningsberättelsen och informationen är tätt sammankopplad med årsredovisningens övriga delar. En fördel med att företagets valda revisor kan utföra granskningen är att denne genom den finansiella revisionen har en upparbetad kunskap om företaget. Vid granskning av hållbarhetsrapporten kan revisorn involvera specialister på motsvarande sätt som vid den finansiella revisionen.

Att låta hela eller delar av en frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning vara föremål för granskning är ett sätt att öka tillförlitligheten till informationen. Granskning kan ske antingen på frivillig basis eller för att företagets intressenter kräver det. En frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning ska placeras i ett dokument skiljt från den lagstadgade årsredovisningen om den inte ska bli föremål för ordinarie revision. Granskningen kan då genomföras med en lägre grad av säkerhet, dvs. en översiktlig granskning enligt RevR 6. Granskning där något bestyrkande inte lämnas kan bli aktuellt om någon part efterfrågar att specifika granskningsåtgärder utförs för parten själv ska kunna fatta beslut utifrån revisorns rapporterade iakttagelser. Revisorn rapporterar då sina iakttagelser enligt ISRS 4400.

  • De nya rapporteringskraven i årsredovisningslagen införs stegvis för olika företagskategorier. De företag som omfattats av de tidigare reglerna och som kommer att omfattas av de nya reglerna ska under en övergångsperiod tillämpa äldre bestämmelser. Det innebär också att revisorn ska lämna ett yttrande enligt enligt RevR12 (kräver inlogg) under den perioden. Därefter gäller krav på översiktlig granskning vilken ska utföras i enlighet med en ny rekommendation som kommer att ges ut av FAR under 2024.
  • Ett frivilligt bestyrkande uppdrag RevR6 (kräver inlogg)
  • Granskning enligt särskild överrenskommelse ISRS 4400 (kräver inlogg)
  • Hållbarhetsinformation för SME-företag från International Federation of Accountants, IFAC
  • Nyckelfrågor för revisionskommittéer som övervakar hållbarhetsrelaterad information: Key Questions for Audit Committees Overseeing Sustainability-Related Disclosure | IFAC

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.