Så förbereder du företagets hållbarhetsrapportering för CSRD

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, träder i kraft 2024 och kommer successivt att omfatta allt fler företag. Torbjörn Westman, ordförande i FAR:s specialistgrupp hållbarhet delar med sig av sina bästa tips.

The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är en uppdatering av NFRD som var EU:s första lag för hållbarhetsrapportering. Med CSRD skärps kraven och successivt kommer allt fler företag att omfattas. De nya reglerna ska tillämpas av de största företagen från och med 2024. Från 2026 omfattas även noterade små och medelstora företag. 

− Det nya lagkravet avseende hållbarhetsrapportering under CSRD är väldigt omfattande och kommer kräva tid och resurser. Hållbarhetsrapporteringen blir en integrerad del av förvaltningsberättelsen och det innebär även en tydligare koppling mellan finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering. För att hålla hög kvalitet i rapporteringen krävs samarbete inom hela organisationen där CFO och den finansiella organisationen har en nyckelroll, säger Torbjörn Westman, lärare på kursen CSRD – ny lagstadgad hållbarhetsredovisning.

När hela företagets verksamhet ska genomlysas utifrån ett hållbarhetsperspektiv, berörs en rad olika funktioner, vilket gör att alla kommer att påverkas av EU:s reformer för en mer hållbar ekonomi. 

3 tips från experten – så förbereder du företaget inför CSRD

  • Identifiera vad ni rapporterar på i dag och jämför detta med kraven enligt ESRS (European Sustainability Reporting Standards).
  • Utför dubbel materialitetsanalys för att identifiera andra områden som är väsentliga än de som är krav för alla. Gör därefter en plan för att täcka de gap som identifierats.
  • Säkerställ att organisationen är medvetna om CSRD och ESRS då det är ett omfattande arbete som berör stora delar av företaget inklusive styrelsen.

Ordlista

CSRD: Corporate Sustainability Reporting ­Directive (ersätter NFRD).
ESG: Står för Environmental, Social och Governance och har etablerat sig som samlingsbegrepp för allt som är hållbarhetsrelaterat.
ESRS: European Sustainability Reporting Standards, bygger på internationella ramverk, standarder och EU-lagstiftning (exempelvis SFDR, GRI, TCFD, SASB, UNGP, ISSB, OECD:s riktlinjer för multi-nationella företag).
Materialitet (materiality): Tidigare oftare benämnt väsentlighet.
Dubbel materialitet: Både impact och financial materiality, inifrån och ut- samt utifrån och in-perspektiv, av betydelse för både investerare och den bredare intressentkretsen (allmänheten).
Impact materiality: Påverkan på miljö och människor, inifrån och ut, information av betydelse för allmänheten.
Financial materiality: Finansiell väsentlighet, utifrån och in, information av betydelse främst för ägare och investerare.

Den första uppsättningen utkast till ESRS - EFRAG

En serie utbildningsvideor om den första uppsättningen utkast till ESRS ger ien introduktion till utkastet till rapporteringsstandarder. För varje standard ges ett urval av glimtar, som ger en kort översikt, och en utbildningssession med mer tekniska detaljer.

Den första uppsättningen utkast till ESRS - EFRAG

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.