Ramverk för hållbarhetsrapportering

Det finns flera globala, europeiska och nordiska ramverk/standarder som syftar till att standardisera rapporteringen av hållbarhetsupplysningar.

ÅRL Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen reglerar de minimikrav som ställs på innehållet i den lagstadgade hållbarhetsrapporten men anger inte vilket ramverk som ska tillämpas vid upprättandet. Att många företag inte tillämpat något ramverk för hållbarhetsredovisning har inneburit att jämförbarheten har brustit mellan företag och att kriterier som möjliggjort granskning (bestyrkande) har saknats. Årsredovisningslagen

Kommentar

Arsredovisningslagen reglerar minimikrav

ÅRL 6 kap. §10-14, 7 kap. §31 a-c (företag/koncerner som uppfyller minst ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren; medelantalet anställda uppgått till mer än 250, balansomslutningen uppgått till mer än 175 miljoner kronor, nettoomsättningen uppgått till mer än 350 miljoner kronor)

Observera att CSRD träder i kraft per 2024-01-01. Tröskelvärdena kvarstår troligen på nuvarande nivåer men utökas avseende moderbolag där tröskelvärdena uppnås på koncernnivå.

CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive

De företag som omfattas av de kommande bestämmelserna i CSRD behöver från och med räkenskapsår 2024 upprätta sina hållbarhetsrapporter enligt det europeiska ramverket European Sustainability Reporting Standards, ESRS.

ESRS kan också användas på frivillig basis men innehåller omfattande upplysningskrav och är därför inte alltid lämpligt att tillämpa i sin helhet för mindre eller mindre komplexa företag. Läs mer om CSRD

Kommentarer

Kriterier som möjliggör granskning

Internationellt ramverk för bestyrkandeuppdrag, FAR Online

Corporate Sustainability Reporting Directive

CSRD ersätter tidigare direktivet NFRD som implementerats i ÅRL 6 och 7 kap.

Att rapportera sitt hållbarhetsarbete i enlighet med ett ramverk innebär flera fördelar. De ramverk FAR redogör för här innehåller tydliga kriterier, vilket är en förutsättning för att en revisor ska kunna lämna ett bestyrkande.

När hållbarhetsredovisningen bli föremål för granskning innebär det att intressenter kan bedöma uppgifterna som mer tillförlitliga. Vissa intressenter kan också kräva att hela eller delar av hållbarhetsredovisningen ska vara föremål för någon typ av granskning.

Att tillämpa en standard är ett stöd i hållbarhetsarbetet och underlättar rapporteringsprocessen. En standardiserad rapportering underlättar också jämförbarheten mellan företag och informationen blir mer begriplig för den som ska använda den.

GRI Global Reporting Initiative

I Sverige har sedan år 2008 alla statliga bolag rapporterat sitt hållbarhetsarbete enligt GRI. GRI ett av världens mest använda ramverk och ett effektivt verktyg för att upprätta en hållbarhetsredovisning som tillgodoser såväl företagets som intressenternas behov av information. ESRS bygger i stora delar på GRI. Mer information hittar du på GRI:s webbplats.

SASB Sustainability Accounting Standards Board

Både SASB och GRI används frekvent och den globala standarden för hållbarhetsrapportering bygger på SASB. Vid en första anblick kan SASB- och GRI-standarderna lika varandra men det finns en del skillnader dem emellan.

SASB:s är branschspecifika standarder som ’identifierar den beståndsdel av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som mest sannolikt kommer påverka företagets ekonomiska ställning, operativa resultat eller riskprofil’. SASB är mer fokuserade på finansiella risker, medan GRI lägger större vikt vid företagets ekonomiska, miljörelaterade och sociala påverkan. Läs mer om SASB

TCFD Task Force on Climate Related Financial Disclosures

TCFD:s riktlinjer utgår ifrån styrning, strategi, riskhantering, mätvärden och målbilder. TCFD är ett ramverk som i sig självt inte utgör granskningsbara kriterier men ofta används i kombination med t ex GRI. TCFD syftar till att vägleda organisationer i arbetet med att identifiera sina klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Läs mer om TCFD

ESRS European Sustainability Reporting Standards

Rapportering enligt ESRS kommer att vara obligatorisk för de företag som omfattas av kraven i direktivet för hållbarhetsrapportering CSRD. ESRS bygger på GRI och TCFD med tillägg för de krav som återfinns i CSRD och annan EU-reglering såsom den sk. gröna taxonomiförordningen och disclosureförordningen SFDR.

NSRS Nordic Sustainability Reporting Standard

NSRS är en nordisk standard för hållbarhetsrapportering avsedd för små och medelstora företag. NSRS-standarden är under utveckling och är ännu så länge fokuserad på miljörelaterade risker. NSRS har inspirerats av GRI och kopplar på hållbarhetsmålen/SDG:erna. Läs mer om NRS

EFRAG European Financial Reporting Advisory Group

Gruppen har arbetat fram en gemensam standard för hållbarhetsrapportering inom EU. Läs mer om arbetet i EFRAG.

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.