Miljön, socialt ansvar och bolagsstyrning är tre delar av hållbarhet

Den så kallade tripple bottom line innebär att hållbarhet består av tre delar; people, planet and profit.

ESG – Environmental, Social and Governance – är en liknande definition av hållbarhet: miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Miljömässig hållbarhet

Miljö är den del i hållbarhet som har störst fokus. Forskning pekar tydligt på att världen behöver göra en snabb omställning och lagstiftning har införts som kräver rapportering inom till exempel miljö och klimat.

Rapportering inom miljö kan inkludera vilken påverkan företaget har och hur företaget påverkas av olika miljörelaterade risker och möjligheter. Mindre företag som ingår i ett större företags värdekedja kan till exempel behöva rapportera data om koldioxidavtryck, energianvändning, föroreningar, materialanvänding, avfall och cirkularitet vidare till exempelvis kunder och finansiärer.

Social hållbarhet

I Sverige är det arbetsrättsliga ansvaret väl utvecklat och de sociala riskerna är lägre än på många andra håll i världen. Många svenska företag bedriver dock verksamhet som påverkar den sociala hållbarheten även i mer utsatta delar av världen. Mindre företag som ingår i ett större företags värdekedja kan till exempel behöva rapportera data om sociala förhållanden i sin egen värdekedja.

Ekonomisk hållbarhet och bolagsstyrning

Ekonomisk hållbarhet handlar om hur väl ett företag använder tillgängliga resurser för att uppnå ekonomisk framgång, generera intäkter och skapa ekonomisk värde för sina intressenter.

Governance, det villsäga bolagsstyrning, i sin tur handlar om att säkerställa för aktieägarna att bolaget sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Komponenter i bolagsstyrningen innefattar bland annat ledning och kontroll, struktur och övervakning, policier och värderingar, beslutsfattande och fördelning av ansvar, riskhantering och hur företagets prestation mäts.

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.