Mål 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. För många företag handlar detta mål om hållbarhet i den egna verksamheten, att anställda mår bra och har en rimlig arbetsbelastning.

 

Lönekonsulter har en viktig roll i företagens arbete med detta mål och kan ta fram data som belyser företagets arbete med hälsa och välbefinnande, belysa likheter och skillnader för anställda och konsulter/inhyrd personal, samt likheter och skillnader för heltidsanställda och deltids/säsongsanställda. Hur kommunicerar företaget sina värderingar i dessa frågor till underleverantörer? Vilka krav ställer man vid inköp av produkter och tjänster?

Några exempel på aktiviteter för att säkerställa god arbetshälsa kan vara:

  • Medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal.
  • Utbildning och rätt utrustning för att minska olycksfall och sjukdom.
  • Förebyggande företagshälsovård.

De byråer som väljer att inkludera "God hälsa och välbefinnande" i sitt hållbarhetsarbete bör sätta ett rimligt men tydligt verksamhetsmål som kan mätas och redovisas. Det kan till exempel baseras på sjukfrånvaro, medarbetarnöjdhet, personalomsättning eller övertid.