Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Branschens arbete med att bekämpa korruption och penningtvätt, organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöde ryms i detta mål. I arbetet med att minska alla former av korruption och mutor har revisions-och rådgivningsbranschen en viktig roll.

Exempel på insatser som byrån kan göra:

  • Öka medvetenheten om korruption och penningtvätt.
  • Utbilda och informera om dessa frågor både internt och externt
  • Uppmuntra kunderna att göra aktiva val av leverantörer och samarbetspartner.

Några exempel på hur FAR arbetar med mål 16:

  • Öka medvetenheten om antikorruption och penningtvätt bland FAR:s medlemmar, samt i näringslivet och samhället i stort.
  • Öka medvetenheten om skatt som en hållbarhetsfråga genom bloggar, artiklar och debattinlägg.
  • Under hösten 2023 lanserade FAR ett självskattningstest som företag och rådgivare kan använda för att utveckla sitt hållbarhetsarbete kring skattefrågor.
  • Bevakar och deltar i debatter kring hur EU ska främja och bygga upp ett hållbart skattesystem.

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se