Mål 14: Hav och marina resurser

Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

För byråer som ligger nära marina miljöer kan detta globala mål engagera, men också för byråer som har kunder eller andra intressenter med engagemang i marina resurser. Intressentdialoger, som är en naturlig del av ett strukturerat hållbarhetsarbete, blir då än mer viktiga för att kunna identifiera vilka förväntningar som finns på byråns hållbarhetsarbete och engagemang.