Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Bidra till en hållbar konsumtion, minska avfall och att välja hållbara leverantörer är relevanta målsättningar för alla företag. Här har branschen en viktig roll genom att uppmuntra kunderna att tillämpa hållbara metoder .

FAR:s medlemmar är i egenskap av företagens nära rådgivare och granskare viktiga nyckelspelare för att få fler företag att tillämpa hållbara metoder och att hållbarhetsredovisa.

Exempel på insatser som byrån kan göra:

  • Se över byråns avfallshantering och hur den kan förbättras.
  • Se över hur byrån kan minska onödiga inköp och återanvända material.

  • Gör aktiva val vid inköp och beakta de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna.

Så arbetar FAR med mål 12

  • Strävar efter att höja medvetenheten hos FAR:s medlemmar om hållbart företagande och på så sätt medverka till ett ökat intresse för att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.
  • Verkar för att öka intresset för, och kunskapen om, granskning av frivilliga hållbarhetsredovisningar.
  • Bidrar till att öka kunskapen om, samt vara med och påverka utvecklingen av, granskningen av den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

 

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se