Mål 10: Minskad ojämlikhet

Främja social, ekonomisk och politisk inkludering kan vara utgångspunkt för byråer som prioriterar att detta mål i sitt hållbarhetsarbete.

 Arbetet och målformuleringar kan ha sin utgångpunkt i:

  • Hur det ser ut i den egna verksamheten.
  • Vilka förväntningar kunderna har på byråns arbete för inkludering.
  • Vilka möjligheter som finns att motverka ojämlikhet i det lokala samhället.

Detta globala mål handlar om att verka för att alla människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.