Över 133 000 digitalt inlämnade årsredovisningar januari-maj

Under perioden januari till och med maj 20023 lämnades 133 109 årsredovisningar in digitalt.

 

Ankomstår Antal årsredovisningar Antal digitalt inlämnade årsredovisningar Andel digitalt inlämnade årsredovisningar
2023 jan-ma 275 109 133 390 48,5 %
2022 hela året 666 999 254 710 38,2 %
2021 hela året 622 229 179 850 28,9 %
2020 hela året 592 631 101 955 17,2 %

Källa Bolagsverket

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Aktuella utbildningar

  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
  • FAR:s Controllerdag Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller.
  • Koncernredovisning I En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Förvärvsanalys Uppskjutna skatter Goodwill Internvinster Försäljning av dotterföretag Utländska dotterföretag
  • Nyhet
    Kommunal räkenskapsrevision En kurs i Standard för kommunal räkenskapsrevision som ger dig som uppdragsansvarig förståelse för hur uppdrag ska genomföras. Förkunskaper om ISA krävs.
  • Revision I Detta är en grundläggande kurs i revision som ger dig förståelse för helheten och detaljerad kunskap om hur du granskar med kvalitet och effektivitet. Revision I riktar sig till dig som arbetat mindre än ett år med revision på en revisionsbyrå. Grundläggande kunskaper om revision och revisorsyrket Förståelse för den röda tråden; planering, granskning och rapportering Revisionslagstiftning och regler Granskning av särskilda resultat- och balansposter Dokumentation av revisionsarbetet Granskning av årsredovisningen
Alla utbildningar