2023-09-04
Remisser

ftSS 618000 Säkra affärer – Krav på leverantör och leverantörskedja

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över SIS remiss ftSS 618000 Säkra affärer – Krav på leverantör och leverantörskedja.

Standarden syftar till att precisera vilka krav en leverantör ska leva upp till och kunna verifieras mot. Verifiering gentemot standarden är tänkt att vara ett sätt för seriösa företag att visa att de lever upp till kraven i standarden. Näringslivet och därmed samhället är beroende av att företag och andra aktörer agerar seriöst och enligt de lagar och regler som riksdag och myndigheter beslutat om.

FAR ställer sig bakom syftet med standarden. Däremot tror FAR att standarden är för omfattande och att den kan bli svår att tillämpa för både större och mindre företag.

FAR vill med anledning av detta anföra följande.