2024-03-20
Nyheter

Lämna synpunkter på uppdaterad RevR 209

FAR har tagit fram förslag till en uppdaterad rekommendation för förvaltningsrevision, RevR 209. Syftet är att ge en tydligare vägledning för revisorer. FAR:s medlemmar har nu möjlighet att läsa den uppdaterade versionen och lämna synpunkter på förslaget.

FAR:s operativa grupp Normgivning Revision har tagit fram ett förslag till uppdaterat revisionsrekommendationen RevR 209 Förvaltningsrevision. Uppdateringen är av den omfattningen att FAR bedömer att den ska vara föremål för en begränsad remiss till Revisorsinspektionen och FAR:s medlemmar.

Uppdateringen består av:

  • Tydligare koppling till den revision som utförs enligt ISA i syfte att peka på vad som redan täcks av en revision enligt ISA och vad som tillkommer vad gäller förvaltningsrevision
  • Tydliggöra att förvaltningsrevisionen ska vara riskbaserad och anpassad till företagets specifika omständigheter
  • RevR 209 är baserad på kraven enligt aktiebolagslagen. I uppdateringen har ett avsnitt om andra associationsformer lagts till.

 

Uppdateringarna avser inte att ändra praxis utan att ge tydligare vägledning för revisorer. Vid införandet av den nya standarden ”ISA for LCE” kan referenserna till ISA behöva kompletteras med referens till den standarden.

Lämna synpunkter

Synpunkter och kommentarer skickas till remiss@far.se senast den 22 april 2024.

Nedan kan du läsa remissen och den uppdaterade revisionsrekommendationen, med och utan ändringsmarkering.

Remiss 

Uppdaterad RevR 209

Uppdaterad RevR 209 (ändringsmarkerad)

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se