2024-05-27
Nyheter

Så påverkas koncernrevisioner av uppdaterad ISA 600

Den internationella standardsättaren IAASB har uppdaterat standarden för koncernrevisioner, ISA 600. Nu kan du lära dig mer om hur uppdateringen påverkar dina uppdrag som koncernrevisor eller enhetsrevisor samt hur du kan förbereda dig.

Därför uppdateras ISA 600

Koncernrevisioner är komplexa och utmanande. IAASB har därför uppdaterat ISA 600, standarden som hanterar koncernrevisioner, för att möta behov och förväntningar hos revisorer, lagstiftare och andra intressenter. Uppdateringen syftar till att förbättra kvaliteten och processen för koncernrevisioner. Den ska ge en mer flexibel och riskbaserad vägledning för koncernrevisorns och enhetsrevisorernas medverkan.

Parallellt med detta har det skett uppdateringar av IESBA Etikkoden som också påverkar koncernrevisioner.

De viktigaste ändringarna i ISA 600

En mer riskbaserad ansats för koncernrevisionens omfattning

Det förtydligas att risker bedöms på koncernnivå och att riskerna styr karaktär, timing och omfattning av det revisionsarbete som ska utföras. Den riskbaserade ansatsen är utgångspunkt för hur enheter i koncernen ska granskas och vilka enheter som omfattas av revision (group audit scoping).

Ett större fokus på koncernrevisorns engagemang

Det blir ett ökat fokus på koncernrevisorns ansvar för att styra och övervaka enhetsrevisorernas arbete. Det inkluderar mer frekvent och effektiv kommunikation, styrning och övervakning samt kvalitetssäkring under hela revisionen. 

En mer anpassad och flexibel metod för ledning och utvärdering

Ledning och utvärdering av enhetsrevisorernas arbete ska bygga på enhetsrevisorernas kompetens och kapacitet, relevanta konton eller upplysningarnas betydelse. Det ska även baseras på risker för väsentliga felaktigheter och resultaten av revisionsarbetet. Upplägget anpassas på det sättet till revisionsriskerna och hur de kan hanteras på ett effektivt sätt. Det medför också att det finns en annan flexibilitet i hur arbetet läggs upp.

Ett ökat ansvar för koncernrevisorn

Koncernrevisorn får ett ökat ansvar för professionell skepticism, planering och utförande samt kommunikation och dokumentation.

Så kan du förbereda dig

Den uppdaterade ISA 600 gäller för revision av koncernbokslut för perioder som börjar den 15 december 2023 eller senare. Det är därmed hög tid att bekanta sig med de nya och reviderade kraven.

Håll utkik efter mer information

I en kommande artikel kommer du att få lära dig mer om den uppdaterade versionen av ISA 600 och hur den kommer att påverka dina uppdrag vid koncernrevisioner.

Du är också välkommen att skicka in frågor till medlemsrådgivningen.

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se