2024-05-23
Nyheter

FAR välkomnar standarder för hållbarhetsrapportering i SME-företag

FAR är positiv till förslaget om en frivillig standard för små och medelstora företag (SME) men föreslår ett antal förbättringar. Tillsammans med övriga medlemmar i Accountancy Europe (ACE) framför FAR samtidigt kritik mot förslaget om en lagstadgad standard för noterade SME-företag. ACE är kritisk till standardens komplexitet och begränsade nytta.

I januari 2024 publicerades remissutkast på två europeiska standarder för hållbarhetsrapportering i SME-företag: en frivillig standard (VSME) och en lagstadgad standard för noterade SME-företag (LSME).

FAR välkomnar VSME-förslaget men föreslår förbättringar och ansluter sig till Accountancy Europes kritik av LSME-standarden. Standarderna, framtagna av EFRAG, syftar till att främja hållbarhetsrapportering i SME-företag och uppfylla marknadens behov av tydlig hållbarhetsinformation.

FAR:s övergripande synpunkter på VMSE-remissen

  • Mot bakgrund av att SME-företag, inklusive mikroföretag, själva ska kunna tillämpa standarden bör vägledningen utökas med illustrativa exempel kopplat till mer tekniska och komplexa områden
  • Vägledningen bör innehålla fler exempel kring var den data som behövs för rapportering finns tillgänglig, samt hur nyckeltal ska beräknas
  • Att inkludera sektorspecifika upplysningar i "business partner-modulen" skulle kunna vara mer användbart än några av de nuvarande mätvärdena
  • Vägledningen för genomförandet av den dubbla väsentlighetsanalysen bör utvecklas, en sådan vägledning skulle kunna inkludera exempel på en förenklad metodik.
  • Det behöver tillgängliggöras tillförlitliga verktyg för hållbarhetsrapportering, främst för beräkning av koldioxidutsläpp, som SME-företag kan använda för att tillhandahålla korrekt och godtagbar data till aktörer i värdekedjan.

Sammanfattningsvis välkomnar FAR målet med VSME-standarden och betonar att det kommer att bli avgörande att standarden accepteras brett av intressenterna som kommer att begära hållbarhetsinformation från SME-företag i värdekedjan.

Syftet med nya standarder

De två standarderna har tagits fram av EFRAG, en organisation vars främsta mål är att främja det europeiska allmänna intresset inom både finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering.

Standarden för noterade små- och medelstora företag är en del av CSRD medan förslaget till frivillig europeisk standard för SME-företag grundar i ett uttalat behov från marknaden. Genom den frivilliga standarden vill man sätta gränserna för den hållbarhetsinformation som små och medelstora företag förväntas leverera till långivare, investerare och andra företagspartners i deras värdekedja, samtidigt som man vill hjälpa SME-företagen att ställa om en till hållbar affärsstrategi.

Läs remissvaren

Läs FAR:s remissvar på VSME

Läs ACE:s remissvar på VSME och LSME

Läs mer om VSME-standarden

Frivillig hållbarhetsstandard innebär en ny roll för rådgivaren

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se