2024-06-26
Nyheter

Ny rekommendation för granskning av hållbarhetsrapporter

FAR har tagit fram en rekommendation för granskning av lagstadgade hållbarhetsrapporter. Rekommendationen ska vägleda landets revisorer i väntan på en ny EU-standard.

Den 5 januari 2023 trädde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i kraft. De första företagen som omfattas av direktivet ska börja tillämpa de nya rapporteringskraven för räkenskapsår som inleds från och med den 1 juli 2024. Enligt direktivet ska Europeiska kommissionen anta standarder för översiktlig granskning senast i oktober 2026. Under övergångsperioden får medlemsstaterna tillämpa nationella standarder.

Ny rekommendation

FAR bedömer att det finns behov av vägledning under övergångsperioden och har därför tagit fram en ny rekommendation för granskning av lagstadgade hållbarhetsrapporter, RevR 19.

– Vi är glada att kunna publicera rekommendationen innan de första granskningsuppdragen startar och har goda förhoppningar om att den ligger i linje med den kommande EU-standarden, säger Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor och hållbarhetsspecialist på FAR.

Den nya rekommendationen baseras på IAASB:s förslag till ISSA 5000, ISAE 3000 och den franska vägledningen för granskning av lagstadgad hållbarhetsrapportering.

Bred expertis bakom RevR 19

En arbetsgrupp med representanter från FAR:s operativa grupp Normgivning – revision och specialistgrupp Hållbarhet har arbetat fram rekommendationen. Arbetet har pågått sedan hösten 2023 och rekommendationen har varit ute på remiss hos revisionsbyråer, myndigheter och representanter från näringslivet. Rekommendationen antogs av FAR:s styrelse den 18 juni och finns tillgänglig på FAR Online

Granskning av hållbarhetsrapporter

CSRD fastställer ett antal specifika områden som revisorn ska granska och som ska omfattas av revisorns uttalande. Rekommendationen RevR 19 baseras på dessa krav och omfattar:

Kraven i ÅRL (CSRD) och ESRS

Rekommendationen omfattar krav på revisorns överväganden och granskningsåtgärder för att kunna bedöma om företaget uppfyller kraven och rapporterar enligt fastställda standarder.

Den dubbla väsentlighetsanalysen

Rekommendationen inkluderar krav på revisorns förståelse för och granskning av företagets process för att identifiera rapporterad hållbarhetsinformation, det vill säga den dubbla väsentlighetsanalysen i enlighet med ESRS.

EU:s gröna taxonomiförordning, artikel 8

Rekommendationen inkluderar ett avsnitt som hanterar särskilda överväganden vid granskning av om företaget efterlever rapporteringskraven i artikel 8 i EU:s gröna taxonomiförordning.

Esef-taggning

Rekommendationen omfattar inga specifika krav kopplat till Esef då det blir aktuellt först när den Digitala Taxonomin är antagen av EU. Däremot finns det en hänvisning till RevR 18 (Revisorns granskning av Esef-rapporten) för mer information.

Rekommendation för erfarna användare

Rekommendationen är skriven med utgångspunkt av att användarna har god erfarenhet av att utföra bestyrkandeuppdrag, exempelvis genom:

  • Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation enligt ISRE
  • Bestyrkande av annan information än historisk finansiell information enligt ISAE 3000
  • Revision av finansiella rapporter enligt ISA

Användarna förutsätts även ha god kunskap om kraven för hållbarhetsrapportering och ESRS.

Uppdateringar av revR 19

EU-kommissionen har uppmanat kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer, CEAOB, att ta fram en icke-bindande vägledning. FAR:s rekommendation kan därför behöva justeras när den vägledningen har publicerats.

På europeisk nivå pågår även diskussioner om hur revisorns uttalande bör utformas. Det gäller främst omfattningen av revisorns granskning av företagets process för att identifiera rapporterad hållbarhetsinformation. FAR:s rekommendation kan behöva anpassas i enlighet med den praxis som utvecklas.

– Ett annat område som det råder osäkerhet kring är om ESRS ska betraktas som ett ramverk för rättvisande bild (fair presentation) eller inte, det vill säga ett compliance”-ramverk. RevR 19 och exempelmallen för granskningsberättelsen är skriven utifrån att ESRS är ett compliance-ramverk. FAR kommer att kommunicera alla eventuella uppdateringar och förändringar kommer även att framgå genom den versionshantering som finns i Far Online, säger Sara Lissdaniels.

Exempel på granskningsberättelser

RevR 19 inkluderar exempel på granskningsberättelser med omodifierade uttalanden. Exempel på modifierade uttalanden kommer att publiceras utanför standarden senare under 2024.

Ta del av den nya standarden RevR 19

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist och auktoriserad revisor

sara.lissdaniels@far.se