2024-04-09
Nyheter

Systemkontroll kräver gemensamt internt kvalitetskontrollsystem

FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet har beslutat om hur systemkontroller av byrånätverk ska gå till efter ikraftträdandet av ISQM. Nätverk som, på central nivå, minst genomför systematiska interna kvalitetskontroller av både uppdrag och respektive medlemsbyrås kvalitetsstyrningssystem kan även fortsättningsvis ansöka om systemkontroll. För att kunna godkännas måste systemet minst motsvara samma nivå som FAR:s oberoende kvalitetskontroll.

I december 2022 infördes ISQM, en ny standard för kvalitetsstyrning på revisionsbyråer och kvalitetsnämnden har ställts inför frågan hur systemkontroller av byrånätverk ska gå till efter ikraftträdandet av de nya reglerna. Nu har kvalitetsnämnden fattat beslut i frågan.

– Varje byrå (revisionsföretag) ska designa, implementera och årligen utvärdera det egna kvalitetsstyrningssystemet och någon/några på revisionsföretaget ska ha det yttersta ansvaret för det. Nätverk som på central nivå har utformat systematiska interna kvalitetskontroller av kvalificerade revisorers uppdrag och respektive medlemsbyrås kvalitetsstyrningssystem kommer även fortsättningsvis att kunna ansöka om systemkontroll, säger Håkan Juhlin, ordförande i kvalitetsnämnden och auktoriserad revisor på Grant Thornton.

FAR kommer då att verifiera nätverkets interna kvalitetskontrollsystem genom att kvalitetskontrollanten upprepar ett antal genomförda kvalitetskontroller av både uppdrag och medlemsbyråernas kvalitetsstyrningssystem. Syftet är att verifiera att det kvalitetskontrollsystem som finns inom nätverket tillämpas på avsett sätt och att nätverkets egen kvalitetskontroll leder till samma resultat som den oberoende FAR-kontrollen.

– Om nätverket saknar ett gemensamt system med interna kvalitetskontroller kommer kvalitetsnämnden att utföra uppdrags- och allmänna kontroller på varje enskild medlemsbyrå, säger Håkan Juhlin.

I uppdragsdelen kommer kontrollerna att utföras som tidigare, det vill säga genom ett urval av upprepade kontroller av nätverkets egna kontroller av de enskilda revisorerna.

Förfarandet har stämts av med Revisorsinspektionen som instämmer i kvalitetsnämndens bedömning.

Helena Eibertzon Löfgren

Helena Eibertzon Löfgren

Föreningsjurist

08-506 112 54 helena.eibertzon@far.se