2024-04-18
Nyheter

Kvalitetskontroller får höga betyg

FAR:s utvärdering av årets kvalitetskontroller av auktoriserade konsulter visar att 97 procent av de kontrollerade tycker att kontrollanten har gjort en korrekt bedömning av deras arbete och 95 procent upplever att de har fått konstruktiv feedback.

Kvalitetskontrollen är en viktig del i att upprätthålla förtroendet för auktoriserade konsulter och gör att konsulternas kunder och samhället i övrigt kan förlita sig på att en auktoriserad konsult som är medlem i FAR håller en hög kvalitet vid utförandet av redovisnings- och lönetjänster.

För att FAR ska veta att kvalitetskontrollen fyller sin funktion görs regelbundna utvärderingar, dels får de som kontrolleras lämna synpunkter, dels får kvalitetskontrollanterna svara på en enkät där de sammanfattar sina synpunkter på årets kontroller.

Yvonne Jansson, som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR och del av kvalitetssekretariatet, berättar att man i år haft nya checklistor och ett nytt digitalt verktyg. Trots förändringen har arbetet fungerat väldigt bra.

– Vi har en väldigt hög svarsfrekvens och sammanfattningsvis så tycker 97 procent av de kontrollerade att kontrollanten har gjort en korrekt bedömning av deras arbete. 98 procent tycker att de områden som granskades är väsentliga för kvaliteten i arbetet och 95 procent tycker att de har fått konstruktiv feedback från kontrollanten.

Några kommentarer från de som kontrollerats

” Förstagångskontroll och var till stor hjälp. Roligt att prata med en som är egenföretagare!” 

”Ja, verkligen, jag kommer att använda mig av flera tips jag fick av kontrollanten” 

” Väldigt bra dialog med kontrollanten, som även gett oss bra feedback” 

” Tycker kontrollanten hade bra tips om ytterligare förbättringar.” 

” Jag blev positivt överraskad över kontrollantens sympatiska bemötande och uppskattar att vi även fick positiv feedback ihop med tips och råd på förbättringar.” 

”Kontrollanten har varit en otrolig hjälp för oss och väldigt stöttande och jag hade inte räknat med det.” 

Det finns självklart de som inte upplever kvalitetskontrollen som alltigenom positiv och FAR kommer tillsammans med kvalitetsnämnden att beakta dessa synpunkter. 

Exempel på synpunkter

”Jag tycker att det lagts för lite vikt i själva kvaliteten av utfört arbete och de interna kvalitetsrutiner som företaget har.” 

”Kontrollanten mycket bra och tydlig men jag hade önskat någon form av förberedelse inför hur granskningen skulle gå till och vad som förväntades av mig.” 

De flesta av FAR:s kontrollanter har varit aktiva i många år och har stor erfarenhet av hur kontrollen har utvecklats under åren. Från kontrollanternas sida anser 91 procent av kontrollanterna att samarbetet mellan dem och de som kontrollerats har fungerat bra,och 86 procent av kontrollanterna tycker att kvalitetskontrollen omfattar relevanta frågor som säkerställer att företaget och dess konsulter arbetar i enlighet med Reko 2023.

Hur gick det då i årets kontroller?

 • 64 procent av de kontrollerade medlemsföretagen är godkända
 • 17 procent av de kontrollerade medlemsföretagen är godkända med särskild kommentar
 • 11 procent av de kontrollerade medlemsföretagen har fått begränsad omkontroll
 • 8 procent av de kontrollerade medlemsföretagen har fått omkontroll
 • 1 medlemsföretag har lämnats till disciplinnämnden på grund av att de underkändes i en omkontroll.
 • 1 medlemsföretag har lämnats till styrelsen på grund av att de vägrat genomgå kvalitetskontroll.

I 99 procent av kontrollerna har kvalitetsnämnden fattat samma beslut som kontrollens förslag vilket är ett gott betyg åt kontrollanterna. Yvonne Jansson tycker att det är extra roligt eftersom kontrollanten är ensam i sitt beslut och kvalitetsnämnden ibland har långa diskussioner innan de landar i ett beslut.

Återkommande brister i årets kontroller är:

 • Efterlevnad av EtikR 4 vidareutbildning
 • Bristande uppdragsdokumentation, till exempel utförd rimlighetsbedömning, kvalitetssäkring och kontroller enligt penningtvättslagen
 • Uppdragsavtal som inte är kompletta där det till exempel saknas bilagor eller att de inte har uppdaterats när det sker förändringar i uppdragen
 • Riktlinjer och rutiner enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Ej dokumenterad riskanalys enligt Reko 220 

 – Den sista punkten är en ny brist detta år vilket beror på att det är tydligare krav i Reko 2023 att kvalitetssäkringen för verksamheten ska vara riskbaserad och att det ska finnas en dokumenterad riskbedömning. I kvalitetskontrollen kontrolleras att det finns en dokumenterad riskbedömning och FAR har tagit fram en mall för att ge exempel på vanliga risker i redovisnings- och löneverksamheter. Detta är ett sätt att arbeta mer proaktivt med kvalitetsfrågor men vi har respekt för att medlemmarna behöver lite tid för att sätta sig in i detta så det inte upplevs som ett onödigt extraarbete utan verkligen blir ett stöd i byråns kvalitetsarbete och kvalitetskontrollanterna har haft en stöttande roll i årets kontroller, säger Yvonne Jansson.

Brister som noteras i kvalitetskontrollerna ger, tillsammans med vanliga frågor till medlemsrådgivningen, ett bra underlag för FAR:s arbete med att ta fram stöd för medlemmarna Till exempel utbildningar, artiklar, mallar. Dessutom brukar FAR lyfta detta genom att informera i poddar och webbinarier.

Kontakta kvalitetskontroll@far.se om du har några frågor eller är intresserad av att bli kvalitetskontrollant.

De som är godkända i kvalitetskontrollen kan visa det genom att använda denna kvalitetsstämpel

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se