2023-10-10
Nyheter

FAR positiv till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd om K2 och K3

Bokföringsnämnden (BFN) har lämnat förslag till ändringar i allmänna råd och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) och koncernredovisning (K3). FAR är positiv till att det görs en översyn av regelverken.

Om förslagen går igenom kommer många företag som i dag tillämpar K2 inte längre kunna göra det. BFN föreslår bland annat att alla bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar samt företag med utländska filialer ska omfattas av K3.

– FAR är mycket positiv till förslaget om att bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar inte längre ska få tillämpa K2. Det är helt i linje med det arbete som lagstiftaren genomfört för att stärka konsumentskyddet, säger Eva Törning, redovisningsspecialist på Grant Thornton, som deltagit i remissarbetet i FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering – redovisning.

En annan viktig förändring i K2 gäller väsentlighetsprincipen. K2 har idag ett antal förenklingsregler som rör exempelvis periodisering. BFN föreslår att detta ändras.

– Förenklingsreglerna fyllde sin funktion under en period. Efter införandet av väsentlighetsprincipen i årsredovisningslagen uppkom det dock en risk för diskrepans i förhållandet mellan årsredovisningslagen och K2 vad gäller just väsentlighet. Därför är FAR i grunden positiv till att det sker ett försök att hantera den problematiken, säger Eva Törning.

De föreslagna förändringarna i K3 rör främst förtydliganden i de befintliga bestämmelserna.

– Ett av de viktigaste förslagen, sett till vad som kan få störst påverkan på företag, rör redovisning av tilläggsköpeskillingar vid rörelseförvärv. Det påverkar förvisso enbart de företag som genomför rörelseförvärv men om ändringen går igenom kommer det att innebära en väsentlig skillnad jämfört med nuvarande praxis, säger Therese Ekberg, redovisningsspecialist på Deloitte och ledamot i FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering – redovisning.

BFN föreslår att tidsbegränsningen om tolv månader, när tilläggsköpeskilling ska beaktas vid bestämmande av anskaffningsvärdet vid ett rörelseförvärv, tas bort. Alla värdeförändringar på tilläggsköpskillingen ska redovisas mot anskaffningsvärdet (och goodwill) fram till att beloppet är fastställt eller fastställbart varpå det sker en omklassificering till skuld. Det tydliggörs att om tilläggsköpeskillingen är i utländsk valuta ska valutakursdifferenserna avseende denna skuld redovisas i resultaträkningen. Räntekomponenter ska dock alltid redovisas i resultaträkningen.

– FAR är negativt inställda till detta förslag. Vi anser att förändringar i en tilläggsköpeskilling efter förvärvstidpunkten ska redovisas i resultaträkningen i sin helhet så länge förändringen är hänförlig till händelser som uppkommer efter förvärvstidpunkten, säger Therese Ekberg.

BFN föreslår att ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2024.

Läs FAR:s remissvar om allmänna råd och vägledning om K2

Läs FAR:s remissvar om allmänna råd och vägledning om K3