2023-10-02
Remisser

Remiss: Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3) (Dnr 2023:34)