2023-03-01
Nyheter

Redovisnings- och lönekonsulter ser kontroller som ett kvitto på aktivt kvalitetsarbete

FAR:s auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter håller en stabil hög kvalitet. Cirka 90 procent av genomförda kvalitetskontroller av redovisnings- och lönetjänster 2022 gav ett godkänt resultat, vilket är i linje med hur det har sett ut de senaste åren.

– Vi ser ingen skillnad för resultaten i kvalitetskontrollen mellan redovisnings- och lönekonsulter vilket är glädjande och ett bevis för att både Reko och kvalitetskontrollen fungerar bra, berättar Yvonne Jansson, kvalitetsansvarig på FAR.

Kvalitetskontrollen ger konstruktiv feedback

Utvärderingarna av kontrollen 2022 visar bland annat att de medverkande anser att de områden som har kontrollerats är de som är väsentliga för kvaliteten i arbetet och att de kontrollerade har fått konstruktiv feedback och tips. Kvalitetskontrollen blir ett kvitto på att byrån och konsulterna bedriver ett aktivt kvalitetsarbete.

Rutiner för åtgärder mot penningtvätt prioriterat område

Ett område där en del byråer genom åren har saknat tillräckliga rutiner är Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, så även i 2022 års kvalitetskontroll. Bristerna kan bero på att byrån inte har en allmän riskbedömning, rutiner för att göra utvärdering och omprövning av kund, rutiner för att kontrollera PEP och/eller verklig huvudman eller att det inte finns rutiner för att riskbedöma kunderna och göra kontroller baserat på riskbedömningen.

– Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ingår i FAR:s kvalitetskontroll dels för att det finns krav i de yrkesetiska reglerna att bedriva verksamheten enligt tillämpliga lagar och regler, dels för att FAR vill hjälpa medlemmarna genom att uppmärksamma eventuella brister, säger Yvonne Jansson. En byrå som saknar flera rutiner kan få en begränsad omkontroll, och därmed lite mer tid på sig för att få rutinerna på plats.

Krav på aktiv kompetensutveckling

Vidareutbildning är ett annat område där kvalitetskontrollerna återkommande visar på förbättringspotentialer hos byråerna. Kravet på vidareutbildning är en av de fyra hörnstenarna i auktorisationen, som ett bevis på att auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter arbetar aktivt med kompetensutveckling.

Saknas verifierbar utbildning enligt EtikR 4 i kvalitetskontrollen kan nämnden bordlägga kontrollen, så att konsulten kan komplettera med de utbildningstimmar som saknas, eller  besluta om begränsad omkontroll inom ett år, vilket  ger konsulten möjlighet att gå utbildningar relevanta för sin yrkesroll.

Ökat fokus på kvalitetssäkring

Kvalitetskontrollantens dialog med kontrollerade konsulter visar ofta att det finns en rutin för kvalitetssäkring av uppdragen på byrån, men att det saknas dokumentation av de kvalitetssäkringar som faktiskt görs.

– Här finns förbättringsmöjligheter, och vi tror att de tydliga kvalitetsmålen i Reko 2023 kommer att bidra till ett ökat fokus på kvalitetssäkring och dokumentation av detta, säger Yvonne Jansson.

Snart får de byråer som blivit uttagna för kvalitetskontroll 2023 information om hur kontrollen ska gå till. Kontrollerna genomförs under hösten och omfattar rutiner och riktlinjer enligt Reko 2023. 

Tips inför kvalitetskontrollen 2023

  • Stäm av byråns riktlinjer och rutiner mot Reko 2023
  • Gör en intern förkontroll. Finns det områden som kan förbättras? Arbetar alla konsulter enligt byråns riktlinjer och rutiner?
  • Analysera byråns riktlinjer och rutiner enligt Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Uppfyller de kraven?  

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se