2023-12-21
Nyheter

FAR kritiska till förslag om gemensam skattebas för företag inom EU

EU-kommissionen föreslår en gemensam skattebas för större koncerner inom EU. FAR är positiva till arbetet med att skapa bättre villkor för europeiska företag, men bedömer att förslaget inte gör det enklare för företagen utan snarare ökar komplexiteten i beskattningen.

BEFIT-direktivet (Business in Europe: Framework for Income Taxation) innebär i korthet att företag i vissa större koncerner inom EU ska utgå från en gemensam skattebas. Med stora koncerner avses de som har en omsättning på minst 750 miljoner euro (två av de senaste fyra åren). De företag inom koncernen som berörs av reglerna kallas en BEFIT-grupp.

En grundlig utredning behövs

I praktiken innebär förslaget att 27 olika skattesystem i princip bli ett enda. Ett minimikrav för att reglerna om en gemensam skattebas för större företag ska leda till förenkling är enligt FAR:s bedömning bland annat att reglerna är kompatibla och överensstämmer med miniskattedirektivet. I kontrast till vad EU-kommissionen anser så bedömer FAR att det i stället blir tvärtom.

−En gemensam beslutad enhetlig skattebas innebär ett avsteg från medlemsländernas frihet att utforma sina skattesystem, vilket förutsätter en grundlig utredning före implementering av det så kallade BEFIT-direktivet. I kommissionens förslag finns exempelvis inte en färdig permanent allokeringsnyckel att bedöma. Det innebär att det i nuläget är oklart på vilket sätt en koncerns totala skattebas i slutändan ska fördelas mellan medlemsländerna, säger Michael Johansson, ordförande i FAR:s operativa grupp Remissgrupp skatt och partner på KPMG.

Förslaget måste processas

FAR anser att frågan om en enhetlig skattebas är oerhört komplex och att det därför är nödvändigt att alla delar i förslaget är klarlagda innan en slutlig bedömning av konsekvenserna av det kan göras. Någon sådan grundlig utredning har inte gjorts och varför FAR motsätter sig att BEFIT-direktivet införs i sin nuvarande form. Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare och skatteansvarig på FAR menar att EU-kommissionen var lite väl snabba denna gång.

−Kommissionen har inte lyssnat ordentligt på det europeiska näringslivet. Tanken ligger i tiden, men förslaget behöver mogna lite och processas ett par vändor till innan det kan införas. Det måste också synkas med direktivet till den nya minimiskatten. Företag och rådgivare bör därför räkna med att kommissionen återkommer med ett nytt förslag, säger Hans Peter Larsson.

Läs FAR:s remissvar

Är du intresserad av att engagera dig i FAR:s expertnätverk?

Strategi- och specialistgruppernas ledamöter är valda utifrån kompetens, engagemang och lämplighet för uppgiften. Grupperna ska bestå av både seniora och yngre medlemmar från såväl stora som mindre/medelstora byråer.