2022-10-05
Nyheter

Företag kan bli skyldiga att offentliggöra inkomstskatteuppgifter

En ny lag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter är ett av förslagen i Justitiedepartementets remiss ”Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor.” FAR har i sitt remissvar lämnat synpunkter på rapporteringsplikten och att det råder oklarhet kring vissa begrepp och definitioner.

− De företag som berörs av rapporteringskravet är antingen aktiebolag eller handelsbolag som själva eller genom dotterföretag är skattskyldiga i annat land än Sverige och redovisar intäkter uppgående till mer än 8 miljarder kronor. Kravet kan även omfatta större dotterföretag och större filialer om det omfattas av en koncernredovisning som upprättas av ett moderföretag utanför EU, säger Birgitta Åhlander, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Förslaget till lag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter har sitt ursprung i ett EU-direktiv och innebär att vissa företag har en skyldighet att upprätta, offentliggöra och tillgängliggöra en rapport om inkomstskatteuppgifter.

− En inkomstskatterapport ska innehålla uppgifter om bland annat företagets eller koncernens intäkter, vinsten eller förlusten och vilken inkomstskatt som har betalts. Inkomstskatterapporten föreslås offentliggöras senast ett år efter räkenskapsåret slut genom att en bestyrkt kopia på svenska lämnas in till Bolagsverket, förklarar Birgitta Åhlander och fortsätter:

− Många företag behöver säkerligen ta hjälp av sin rådgivare både för att skapa sig en uppfattning om de berörs av lagförslaget och även vid upprättandet av själva rapporten. Det är en god idé att gå igenom sina kunduppdrag och informera de kunder som berörs.

Läs också Fler företag kan omfattas av koncernredovisning

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se