2022-10-05
Nyheter

Fler företag kan omfattas av koncernredovisning

Ändring av koncerndefinitionen i årsredovisningslagen är ett av förslagen i Justitiedepartementets remiss ”Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor”. FAR är positivt inställd till en ändrad koncerndefinition där kravet på att äga en andel i företaget tas bort, men anser att begreppet bestämmande inflytande behöver förtydligas.


− Förslaget innebär att företag kan bli moderföretag trots att de inte äger några aktier i dotterföretaget. Detta betyder i sin tur att fler företag än i dagsläget skulle omfattas av en koncernredovisning, som exempelvis bostadsrättsföreningar under byggtiden. Den nya definitionen är också mer lik den som finns i internationella redovisningsstandarder (IFRS), säger Birgitta Åhlander, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Däremot visar utredningens konsekvensanalys på en ökad administration för de företag som upprättar årsredovisningar och en ökad kostnad för revisionen. 

− Det kan även bli svårare för revisorer att veta huruvida ett koncernförhållande föreligger eftersom det inte längre krävs en ägarandel i dotterföretaget. Det kan då vara svårt att utifrån lagförslaget skapa sig en uppfattning om vilka företag som ska konsolideras, menar Birgitta Åhlander. Därför har FAR har i sitt remissvar framfört att begreppet bestämmande inflytande behöver tydliggöras och definieras ytterligare. 

FAR har även framfört att de skatterättsliga konsekvenserna måste klarläggas innan en ny koncerndefinition börjar tillämpas inom skattelagstiftningen.

Läs också Företag kan bli skyldiga att offentliggöra inkomstskatteuppgifter

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se