2024-04-25
FAR-bloggen

Ibland känns det fel fast det är rätt

K2 är ett förenklat regelverk för finansiell rapportering. Det innebär bland annat att eventuella fel som konstateras för tidigare år rättas under innevarande år istället för att, som i K3, rättas genom att räkna om jämförelsesiffror eller ingående balanser.

Så långt är väl allt väl - men för oss revisorer som är vänner av ordning kan det ändå kännas fel. Årets resultat, inklusive rättelsen, är rätt enligt K2 – men är det rättvisande?

Hur ska revisorn hantera upptäckta fel?

FAR:s medlemsrådgivning får flera frågor om hur revisorn i sin revisionsberättelse ska hantera upptäckta fel i ingående balanser för ett bolag som redovisar enligt K2. En sådan fråga är om det verkligen kan vara så, att revisorn kan bestyrka årets resultat och balans när det påverkas väsentligt av något som kommer från tidigare år?

Ja, det är vår uppfattning, om felet rättas på ett korrekt sätt och företaget beskriver händelsen i förvaltningsberättelsen. Då får läsaren en tydlig bild av det som väsentligt påverkat årets resultat och varför. Årsredovisningen ger en rättvisande bild och resultat samt balansräkning per bokslutsdag kan (ur denna aspekt) bestyrkas.

Rapportera till företagsledningen

Men om det nu ändå inte spelar någon roll, varför ska revisorn då granska de ingående balanserna för ett K2-företag?

Av ISA 510 framgår att en revisor vid en förstagångsrevision genom lämpliga granskningsåtgärder ska bilda sig en uppfattning om ifall de ingående balanserna innehåller en väsentlig felaktighet med påverkan på det innevarande året. Det innebär att revisorn på ett lämpligt sätt behöver utforma sin granskning och rapportera till företagsledningen om något tyder på att det finns väsentliga felaktigheter. Det betyder inte att revisorn reviderar de ingående balanserna eller på något sätt bestyrker dessa i sin revisionsberättelse.

Rätt hantering enligt K2

I K2-regelverket finns inte möjligheten att rätta ett fel på annat sätt än under innevarande period, vilket innebär att ett upptäckt fel som rättas under innevarande år har hanterats korrekt. Beskriver företaget dessutom det som hänt och effekten av det på ett lämpligt sätt i årsredovisningen finns det ingen anledning för revisorn att uttala sig med avvikande mening eller reservation, även om det kan kännas fel i maggropen.

Om de ingående balanserna däremot innehåller en väsentlig felaktighet med påverkan på den aktuella perioden, som inte har rättats och beskrivits på ett lämpligt sätt under innevarande år, behöver revisorn anpassa sitt uttalande i enlighet med RevR 705.

Rådgivning för dig som är medlem i FAR

Rådgivning för dig som är medlem i FAR

Till FAR:s medlemsrådgivning kan du som medlem kostnadsfritt ställa frågor om till exempel redovisning, revision, juridik och frågor kring din yrkesroll.