Vässa dina kunskaper i kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys är ett användbart verktyg för att förstå ett företags ekonomi. Lär dig förstå vem som ska upprätta en kassaflödesanalys, i vilket syfte och hur det går till i praktiken!

Vad är en kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys är en rapport som visar ett företags likviditetsförändring, pengar ut och pengar in, under en viss tidsperiod. En kassaflödesanalys kallas även finansieringsanalys. För stora företag är det en obligatorisk del av den årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket.


Syftet med en kassaflödesanalys

Varför ska en kassaflödesanalys upprättas? För såväl interna som externa intressenter kan en kassaflödesanalys bidra till en överblick av företaget. Internt är det ett bra verktyg för att få kontroll över pengaflödet, genomföra en konkurrensanalys, göra en företagsvärdering, jämföra likviditeten med tidigare år och för att förutse framtiden. Externt är ett bolags kassaflödesanalys av värde för exempelvis investerare, banker och långivare, eftersom rapporten visar företagets finansiella muskler.

För mindre företag finns inget lagstadgat krav på att göra en kassaflödesanalys. Ibland kan det ändå vara värt att upprätta en, eftersom det ger en helhetsbild över företagets intäkter och utgifter. Även bostadsrättsföreningar kan ha nytta av en kassaflödesanalys, eftersom det är ett enkelt sätt att förstå årets resultat.

Så tas en kassaflödesanalys fram

Som underlag för kassaflödesanalysen ligger resultat- och balansräkningen. Till skillnad från en vanlig resultat- och balansräkning kan dock kassaflödesanalysen visa varifrån pengarna kommer och vart de tar vägen.


Utbildning i kassaflödesanalys

FAR:s onlinekurs i kassaflödesanalys ger en introduktion till allt du behöver veta för att praktiskt arbeta med kassaflödesanalyser. Kursens består av föreläsningar om de vanliga justeringsposterna. Utbildningen går också igenom vilka som ska upprätta en kassaflödesanalys och varför, skillnad mellan K3 och IFRS, hantering av kassaflödesanalys i K2, regelverk samt kassaflödesanalysens utformning. Kursen ges online och tar totalt två timmar. Perfekt för dig som arbetar som redovisningskonsult, revisor eller ekonomiassistent – och för dig som behöver en repetition inför praktiskt arbete med kassaflödesanalys!

Vill du utveckla dina kunskaper i kassaflödesanalys?

Stora företag - definition

Till gruppen stora företag hör bolag som under de två senaste räkenskapsåren haft mer än 50 anställda, har en balansomslutning på mer än 40 miljoner kronor och en nettoomsättning på mer än 80 miljoner kronor. Minst två av dessa kriterier ska vara uppfyllda för att räknas som ett större företag. Noterade företag anses dock alltid vara ett större företag, övriga räknas som mindre företag.

En normal kassaflödesanalys består av tre olika delar:

Den löpande verksamheten, som försäljning, lager, kundfordringar, kortfristiga skulder och avskrivningar. Det vill säga företagets huvudsakliga verksamhet.

Investeringsverksamheten visar alla former av investeringar – bland annat förvärv och avyttring av anläggningstillgångar.

Finansieringsverksamheten, dit nyemissioner, lån, utdelningar, koncernbidrag och skuldamorteringar räknas.

Läs mer