Byta från K3 till IFRS – 4 fallgropar och hur du undviker dem

Att byta från K3 till IFRS är ofta arbetsdrygt och kräver mycket förberedelse. Här har vi därför listat de vanligaste missarna som görs vid bytet – och hur du undviker dem.

1. Du underskattar bytets omfattning

För att undvika oväntade kostnader och en för hög arbetsbelastning: gör en generös tidsplan inför bytet och bedöm om ni behöver tillföra extra resurser för arbetet, så att ni är förberedda.

Läs mer om vad som behöver göras

2. Du är inte beredd på förändringar i regelverket

Nya redovisningsstandarder ersätter äldre och det finns ett konstant flöde av tolkningar av IFRS från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) som företag förväntas anpassa sig efter. Se till att kontinuerligt uppdatera dig på förändringar inom IFRS och att din personal utbildas löpande i ämnet så att ni är medvetna om aktuella förändringar och hur de tillämpas.

3. Nya transaktioner kan behöva analyseras separat

Då verksamheten förändras, eller nya typer av transaktioner uppstår, behöver de analyseras separat utifrån IFRS. Säkerställ att ekonomiavdelningen får återkommande utbildning för att hålla sig uppdaterad med utvecklingen inom redovisningsområdet och ibland också möjlighet att diskutera frågor med redovisningsspecialister.

4. Tidsåtgången vid finansiell rapportering

Ha väl genomarbetade processer och tillräckligt med tid avsatt för arbetet med den finansiella rapporteringen. Innan den första årsredovisningen enligt IFRS eller vid en större förändring, som till exempel när IFRS 16 Leasingavtal implementerades, kan företag med fördel genomföra en testrapportering. Den ska då ske vid ett tidigare tillfälle, innan det är "skarpt läge", för att säkerställa att bokslut och rapportering till koncernen går att genomföra på ett effektivt sätt.

IFRS-utbildningar

  • IFRS – grundläggande En utbildningsdag där du får en orientering om vad IFRS innebär, vilka principiella grunder som ligger bakom, vem som utformar normerna och i vilka avseenden IFRS-redovisning skiljer sig åt jämfört med en redovisning enligt svenska normer. Vilka bolag tillämpar IFRS? Grundläggande skillnader mellan IFRS och svenska redovisningsnormer Lyssna till experter
  • IFRS – fördjupning Under denna fördjupningskurs inom IFRS får du kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer. Fördjupning i flera olika IFRS-standarder IFRS 15 Intäktsredovisning IFRS 16 Leasingavtal Lyssna till experter
  • IFRS-dagen Nyhetsdagen för dig som jobbar med IFRS och behöver senaste nytt inför årsbokslutet 2021. Här får du kunskap om alla aktuella nyheter och förbereds på kommande förändringar i regelverket, så du kan känna dig trygg i din yrkesutövning. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall Kommande nyheter  
  • Nyheter i IFRS Under denna webbinarietimme kommer du att få en ökad förståelse för utmaningar och nyheter inom IFRS. Bakgrunden till och grunderna inom IFRS  Jämförelse med svensk normgivning  Nyheter inom IFRS 
Redovisning – fler utbildningar