Revisorns verktygslåda - revisorns olika uppdrag

Marknaden efterfrågar olika typer av kvalitetssäkringar av revisorn och samtidigt pågår en utredning om behovet av revision i mindre företag. Kursen hjälper dig utvidga din verktygslåda med andra former av uppdrag du som revisor kan utföra.

 • Öka kunskapen om gransknings- och sammanställningsuppdrag samt övriga konsultationer
 • Få konkreta exempel på olika typer av granskningsuppdrag och hur de bör hanteras
 • Så utformar du en effektiv process, från antagande till rapportering av uppdraget
Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Utgångspunkten för kursen är marknadens behov av andra tjänster än revision men som revisorn kan utföra. Genom ramverk för utförande av granskningsuppdrag får du en vägledning till revisorns verktygslåda kring de olika typer av uppdrag som du som revisor kan utföra.

I kursen får du inledningsvis en förståelse för de olika typer av kvalitetssäkringar som efterfrågas på marknaden och under vilka former uppdragen kan hanteras. Därefter får du kunskap om hur de olika typerna av uppdrag kan kategoriseras och vilka standarder som då ska tillämpas. Du får en uppdatering av vilka förändringar som skett av standarderna de senaste åren.

Kursen fördjupar sig i översiktlig granskning, andra bestyrkandeuppdrag och granskning enligt särskild överenskommelse. Du får exempel på olika typer av granskningsåtgärder och hantering av olika moment. Kursen avslutas med en genomgång av en effektiv process för genomförande av uppdragen.

Kursinnehåll

Kursen innehåller bl.a. följande moment och områden:

 • Olika typer och exempel av rapporter och uppdragsbrev
 • Kvalitetssäkring och rapportering av koncernredovisning till bank
 • Uppföljning av bidragsanvändning
 • Beslutsunderlag vid kreditgivning
 • Rapport om effektiviteten i Intern kontroll
 • Uppföljning av åtgärdsplan
 • Uppföljning av medlemskap
 • Förvärvsunderlag som Due Dilligence och granskning av ett överlåtelsebokslut
 • Intyg för registrering/tillstånd
 • Uppföljning av överenskommelse
 • Uppföljning av efterlevnad av lag/föreskrift t.ex. statliga stöd
 • Granskningsuppdrag i samband med tvist
 • Intyg för underlag för debitering
 • Standarder och verktyg
 • Process för genomförande av granskningsuppdrag
 • Analys av risker kopplat till granskningsuppdrag, när säger vi nej
 • Long form report – framtida alternativ för tydligare rapportering till användare på svenska marknaden?
 • Vad är marknaden villiga att betala för olika typer av granskningsuppdrag?
 • Annan rapportering
 • ISA 800-810
 • ISRS 4400
 • ISRE 2400/2410
 • ISAE 3000

Lärare