Revisionsmässiga problem

En kurs för dig som är revisor om de typiska problem och dilemmans som revisorer kan ställas inför. Kursen ger dig vägledning i hur du bör resonera, agera och rapportera i dessa svåra situationer.

 • Hantering av uppkomna situationer som är svåra att redovisa, bedöma och värdera
 • Metodik för praktiskt tillvägagångsätt vid osäkerheter i revisionen
 • Åtgärder och ev. krav på rapportering
 • Hantering av vanligt förekommande, men trots det svårare, situationer
Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Kursen Revisionsmässiga problem tar upp olika (besvärliga) situationer där revisorn tvingas att göra ett val mellan olika alternativ men där valen ger olika konsekvenser.

Kursen ger dig förståelse och kunskap om hanteringen av de typiska problem som revisorer kan ställas inför såväl vid sin granskning av de finansiella rapporterna som i sin förvaltningsrevision. Kursen tar upp situationer som hur man skall redovisa, bedöma och värdera. Det kan röra sig om situationer där styrelsens formkrav och handlingsutrymme skall prövas, aktieägarnas beslut och agerande ska klargöras och bedömas, tystnadsplikt skall övervägas, samt att uttrycka sig om svårvärderade balans- och resultatposter.

Den här kursen är en vidareutveckling av kursen Revision av svåra poster kompletterad med ett mer praktiskt perspektiv. På kursen kommer vi att reflektera över förmågan att upptäcka och förutse komplexa situationer i arbetsvardagen.

Kursinnehåll

På kursen diskuterar hur revisorn bör agera i olika svårbedömda situationer och varför. Vi utgår från vilka överväganden revisorn behöver göra i de olika situationerna och vilken dokumentation och rapportering som krävs?

Exempel på situationer

 • Redovisade poster där det uppskattade värdet inte faller ut förrän i framtiden
 • Situationer och händelser som skall beskrivas i årsredovisningen, men där det för närvarande inte finns något givet svar
 • Efterfrågade underlag för en viss affärshändelse saknas eller är bristfälliga
 • Situationer där flera faktorer påverkar hur revisorn skall rapportera
 • När det finns transaktioner mellan ägaren/ägarna och bolaget, eller inom en koncern, som är svåra att identifiera, klassificera och bedöma
 • När värdeöverföringar har skett till en av flera aktieägare eller till en utomstående
 • Då efterutdelning har skett, men det finns outredda utgående transaktioner efter senast fastställd balansräkning
 • När det finns brister i lagstadgade formkrav för en viss affärshändelse
 • När bolaget befinner sig i en svag ekonomiska situation

Materiellt innehåll

 • ISA 540 och dess koppling till andra ISA
 • Materiella och immateriella tillgångar
 • Förpliktelser
 • Vinstutdelning och andra värdeöverföringar
 • Förbjudna lån
 • SAS-principen
 • Kapitalbrist
 • Bristtäckningsansvar, ansvarsfrihet och ersättningsskyldighet
 • Ärenden från RI

Lärare