Grundkurs i Kommunal räkenskapsrevision

 • Grunderna i de lagar och föreskrifter som styr kommuner
 • Grundkurs i kommunernas finansiella ramverk
 • Hur en revision genomförs i kommuner
Auktoriserad/godkänd revisor Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Denna kurs vänder sig till dig som kommer arbeta med kommunal räkenskapsrevision men har liten eller ingen erfarenhet från att utföra räkenskapsrevision, dvs. den finansiella revisionen, i kommuner, regioner, kommunalförbund eller finansiella samordningsförbund.

Kursen ger dig grunderna i de lagar och föreskrifter som styr kommuner samt grunderna i Standard för kommunal räkenskapsrevision. Kursen förutsätter inte att deltagarna har förkunskaper i de regler som gäller för den kommunala redovisningen och kommuner generellt, men förutsätter att deltagarna har förkunskaper i revision enligt ISA.

Under dagarna går vi igenom den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision och hur en revision genomförs av de organisationer som standarden gäller för. Vidare kommer vi att skapa en förståelse för de lagar och föreskrifter som styr kommuner vilket skapar en förståelse för den kommunala sektorn.

Standard för kommunal räkenskapsrevision publicerades i juni 2022 och ska börja tillämpas från den 1 januari 2023. Standarden innehåller förtydliganden och särskilda tillämpningsanvisningar på områden där den kommunala särarten behöver tydliggöras och utgörs av:

 • Ramverk
 • Anvisningar för tillämpning i kommunal räkenskapsrevision av ISA samt ISRE 2410 inklusive tillämpningsanvisning för granskning av drift- och investeringsredovisning (enligt ISA 501).
 • Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper.
 • Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse.

Kursinnehåll

 • Introduktion
 • Övergripande om kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, lagen om offentlig upphandling, offentlighets- och sekretesslagen, organisation och styrning.
 • Kommunernas finansiella ramverk
 • Standard för kommunal räkenskapsrevision
 • Den kommunala särarten
 • Fokus på revisionen och rollen som sakkunnigt biträde, sakkunnigas resp. förtroendevaldas rapportering
 • Revisionskontor och rollen som konsult
 • Övergripande struktur och innehåll i standarden
 • Summering och avslut

Bra att veta

Målsättningen med kursen är att du ska förstå hur den finansiella revisionen av kommuner, regioner, kommunalförbund eller finansiella samordningsförbund ska ske i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision.

Efter avslutad kurs kommer du ha en förståelse för hur räkenskapsrevision enligt standarden utförs och vilka förutsättningar som gäller i relation till uppdragsgivarna, de förtroendevalda revisorerna, respektive de tjänstemän inom kommunen som berörs av revisionen.

Kursen består av två arbetsdagar där vi varvar föreläsning med diskussioner.

För dig som redan har kunskap inom kommunal räkenskapsrevision, rekommenderas kursen Kommunal räkenskapsrevision.

Lärare