God redovisningssed i bostadsrättsföreningar

Att arbeta som revisor eller redovisningskonsult för bostadsrättsföreningar innebär särskilda utmaningar då styrelsen ofta består av lekmän och det ofta sker en större rotation av styrelseledamöter än i andra associationsformer vilket innebär att du ofta är det stabila bollplanket och får svara för kunskapsöverföreningen.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Den här kursen riktar sig till dig som är redovisningskonsult, revisor eller på annat sätt arbetar professionellt med bostadsrättsföreningar och dess styrelseledamöter och medlemmar. Vi fokuserar både på aktuella frågeställningar och går igenom årsredovisningens olika delar utifrån både ett K2 och K3-perpektiv med fokus på det som är speciellt för bostadsrättsföreningar för att du på bästa sätt ska kunna vägleda styrelsen vid upprättandet av årsredovisningen och skapa trygghet för ledamöterna vid ekonomiska beslut såsom fastställande av årsavgifter, budget m.m.

Även revisorer och andra rådgivare med längre erfarenhet kommer att ha nytta av kursen då den är fylld med praktiska exempel och diskussioner mellan föreläsare och deltagare vad gäller t.ex. komponentredovisning enligt K3, gränsdragning investering/underhåll, hantering/användning av upplåtelseavgifter och avsättning till underhållsfonder.

Efter kursen kommer du att känna en större trygghet i de frågeställningar som dyker upp när du upprättar bokslut och årsredovisning i en bostadsrättsförening samt vid frågor från styrelseledamöter och medlemmar om föreningens ekonomi, vad som kan anses vara en informativ årsredovisning, problematik kring medlems- och lägenhetsförteckning m.m. Du kommer också att få inblick i aktuella frågeställningar inom beskattning av bostadsrättsföreningar.

Kursen har ett högt tempo och om du vill tillgodogöra dig hela innehållet förutsätts att du redan innan kursen har grundläggande förståelse för redovisning och det är en fördel om du har kommit i kontakt med bostadsrättsföreningar tidigare på något sätt.

Kursinnehåll

 • Diskussion kring huruvida årsredovisningen används eller borde användas som beslutsunderlag för presumtiva bostadsrättsköpare eller som information till nuvarande medlemmar. Genomgång av bostadsrättsföreningar utifrån ett historiskt perspektiv, hur presenteras föreningens ekonomi i mäklarnas annonsering på Hemnet, analys av nyckeltal och diskussion kring hur föreningens ekonomi kan bedömas vid stort underskott i eget kapital.
 • Pågående översyn av BFN normgivning – kommer fler föreningar att behöva tillämpa K3 framöver? Vilka förändringar föreslås vad gäller nyckeltal i Flerårsöversikten?
 • Genomgång av årsredovisningens olika delar. Vilken information bör/ska en bostadsrättsförening lämna i förvaltningsberättelsen? Vad är skillnad mellan insats, upplåtelseavgift och kapitaltillskott i balansräkningen? Hur ska fond för yttre underhåll redovisas? Hur bör föreningen lämna upplysning om ev. samfällighetsförening och gemensamhetsanläggning.
 • Översiktlig genomgång av K-regelverken med fokus på väsentliga skillnader mellan K2 och K3 framför allt när det gäller materiella anläggningstillgångar.
 • Underhållskostnader, tillkommande utgifter, ursprungligt skick, avskrivningar. Genomgång av Sveriges Allmännyttas förslag på uppdelning av byggnadsdelar vid komponentredovisning. Vilka krav på underhållsplan bör ställas? Vilka klargöranden har vi fått genom brevsvar från BFN och de uppdaterade K-regelverken?
 • Vilken betydelse har stadgarna vid upprättande av årsredovisning? Hur kan uppgifter i den ekonomiska planen användas vid upprättande av årsredovisning i föreningar som nyligen ombildats eller nybildats?
 • Hur ser normbildningen ut mellan branschorganisationer? 
 • Hur påverkas redovisningen av kommande förslag på ändringar i årsredovisningslag, bostadsrättslag och tillhörande uppdateringar i BFN normgivning?
 • Diskussion kring behov av framåtriktad kassaflödesanalys vid upprättande av årsbudget, långtidsbudget och underhållsplan.
 • Föreläsarna gör en pedagogisk genomgång av specifika fokusområden i K2 och K3 som speciellt berör bostadsrättsföreningar. Komponentuppdelning och nyttjandeperioder? Vilka behov av anpassningar finns/är möjliga att göra? Vilka specifika frågeställningar finns när det gäller underhållskostnader och tillkommande utgifter som kan aktiveras som materiell anläggningstillgång? Behöver föreningen göra avskrivning även på tomträtt?
 • Översiktlig genomgång av vanliga skattefrågor som berör bostadsrättsföreningar t.ex. moms vid uthyrning av lokaler och parkeringsplatser, IMD, solceller, laddstolpar samt verksamhet som bedrivs i samfällighetsföreningar eller via gemensamhetsanläggning. Hur ska kapitaltillskott beräknas och redovisas på kontrolluppgift vid överlåtelse av bostadsrätt?

Bra att veta

Kursen riktar sig till redovisningskonsulter, revisorer, förvaltare och andra som professionellt arbetar med bostadsrättsföreningar.

Lärare

FAR Online paket

 • Ekonomi – grundläggande redovisnings- och skatteregler

  325 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans – djuplodande regelverk för finansmarknaden

  415 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision – lagar och regler inom revison, redovisning och skatt

  415 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total – allt material i FAR Online, såväl svenska lagar och regler som EU-rätt

  660 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.

Mer om FAR Online