Så lyfter du ditt ledarskap - 4 tips

Ett bra ledarskap bygger på delaktighet och fokus på medarbetaren vilket leder till ökat engagemang och driv i verksamheten.

Tommy Roos är ledarskapsexpert och lärare på FAR:s utbildning Effektfullt ledarskap. Han ger fyra tips på hur du lyfter ditt ledarskap:

1.    Tydliga förväntningar

Ta reda på medarbetarens förväntningar på dig som ledare, precis som du tydliggör de förväntningar du har på medarbetaren. Tydlighet skapar förståelse och önskas av medarbetaren, medan otydlighet gör att det kan det finnas höga förväntningar som inte infrias och det i sin tur kan leda till besvikelse och ilska.

2.    Skapa förståelse

Förståelse är grunden för engagemang, driv och ansvarstagande.  En bra ledare ser till att alla i gruppen förstår och tar till sig den information som förmedlas. Det går aldrig att ta för givet att alla i en grupp förstår, alla har olika förutsättningar att ta till sig information utifrån tidigare erfarenheter, kunskap, ålder, kön, personlighet, etnicitet, motivation etc. Glöm aldrig att en grupp består av ett antal individer som alla är olika.

3.    Kommunikativt ledarskap

Med bra kommunikation kan du som ledare säkerställa att budskapet når fram på rätt sätt. Med bra kommunikation ställer du rätt frågor och är en god lyssnare. Målet är att alla i en organisation ska känna sig delaktiga i besluten och inte bara se det som envägskommunikation. Som ledare ska du säkerställa att informationen tas emot på rätt sätt och att medarbetarna känner sig bekräftade och motiverade.

4.    Använd kommunikativa verktyg

Ett coachande förhållningssätt, feedback/återkoppling är viktiga verktyg att använda sig av som ledare. Feedback ska alltid ge konkreta beskrivningar på vad någon gör bra eller dåligt i en medarbetares prestation.  Använd på rätt sätt är feedback en stor motivationsdrivare. Det finns en uppfattning om att det är lättare att ge positiv- än negativ feedback. Men se det som att det bara finns positiv feedback, då syftet alltid grundat i omtanke, respekt och främjande om individens utveckling.

Ledarskap för ekonomer