Bästa redovisning av Hållbarhet

FAR har sedan 2003 årligen delat ut priset Bästa redovisning av hållbarhet. Syftet med priset är att belöna de företag som på ett föredömligt sätt redovisar sitt hållbarhetsarbete.

12 juni 2019 delade FAR ut priset "Bästa redovisning av hållbarhet" för sjuttonde året i rad.

Om priset

FAR har delat ut priset sedan 2003. Genom åren har priset utvecklats och priskategorierna ändrats samtidigt som kriterierna för juryns bedömning har vässats. Syftet har hela tiden varit att belöna och premiera de företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete.

Kriterierna för hållbarhetspriset

 1. Styrelsens ansvar
 2. Väsentlighet och involvering av intressenter
 3. Mål och strategier
 4. Risker och möjligheter
 5. Balans, transparens och användarvänlighet
 6. Tillämpning av riktlinjer och redovisningsprinciper
 7. Värdeskapande, integrering och innovation
 8. Värdekedjan
 9. Helhetsbedömning

I ett drygt decennium har FAR årligen utgivit priser för föredömlig icke-finansiell redovisning. Efter ett antal år av prisutdelning för Bästa miljöredovisning i Företagsekonomiska Institutets (FEI) regi utvecklades redovisningsområdet att omfatta redovisning av hållbar utveckling – ekonomi, miljö och socialt ansvar. Under åren 2003–2005 samarrangerades evenemangen mellan Svenska ICC, Svenskt Näringsliv och FAR.


Mellan åren 2008 och 2012 var tävlingen en del av Finforum som sedan många år är det etablerade forumet för tävlingen Bästa årsredovisning i Sverige. Priskategorier och kriterier har förändrats över tiden och speglar den dynamiska utveckling redovisningsformatet har haft och fortsatt har. Från och med 2013 är prisutdelningen ett separat event.

Taggar: Bästa redovisning av hållbarhet

Vanliga frågor och svar

Vilka ska upprätta en hållbarhetsrapport i enlighet med ÅRL?

De nya reglerna om hållbarhetsrapportering ska tillämpas av större företag. Det innebär att för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ska mer än ett av följande kriterier vara uppfyllda:

 • medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250
 • företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor
 • företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Alla företag, oavsett associationsform, som omfattas av ÅRL, ÅRKL och ÅRFL och som uppfyller storlekskriterierna ovan ska hållbarhetsrapportera.

Vilka ska upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen?

Följande företag ska upprätta hållbarhetsrapport för koncernen:

 • Moderföretag ska upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen om moderföretaget individuellt uppfyller mer än ett av kriterierna ovan.
 • Om moderföretaget har emitterat aktier eller skuldebrev som är upptagna till handel på en reglerad marknad ska koncernredovisning med en hållbarhetsrapport upprättas om koncernen uppfyller mer än ett av kriterierna ovan.
 • Om moderföretaget omfattas av ÅRKL och ÅRFL (kreditinstitut, värdepappersbolag, försäkringsföretag och finansiella holdingföretag) ska koncernredovisning med hållbarhetsrapport upprättas om koncernen uppfyller mer än ett av kriterierna ovan.

Har företagets typ av verksamhet någon betydelse för om hållbarhetsrapport ska upprättas eller inte?

När det gäller storlekskriterierna har företagets verksamhet betydelse för kreditinstitut, värdepappersbolag, försäkringsföretag och finansiella holdingföretag. För dessa verksamheter, liksom för noterade bolag, är det storlekskriterierna för koncernen som är avgörande för när hållbarhetsrapport ska upprättas. Utöver detta saknar företagets typ av verksamhet betydelse avseende kraven på att upprätta hållbarhetsrapport.

Omfattas företag som inte har någon nettoomsättning av reglerna, såsom bank- och försäkringsbolag, och i så fall när?

I 6 kap. 1 § första stycket ÅRKL anges att 6 kap. 10–14 §§ ÅRL ska tillämpas på kreditinstitut och värdepappersbolag. Samma skrivning finns i 6 kap. 1 § första stycket ÅRFL.

I 6 kap. 10 § ÅRL ställs tre kriterier upp. Om fler än ett av dessa är uppfyllda ska företaget hållbarhetsrapportera. Ett av dessa kriterier avser nettoomsättning, men om ett företag utan nettoomsättning uppfyller de andra två kriterierna ska det hållbarhetsrapportera.

Vad gäller frågan om ränteintäkter kan jämställas med nettoomsättning i paragrafens mening måste ett ställningstagande från FI inväntas.

Vilket språk ska hållbarhetsrapporten upprättas på?

Om hållbarhetsrapporten är en del av årsredovisningen ska rapporten upprättas på svenska. Om rapporten är en separat handling finns det inga språkkrav. Ett företag som är dotterbolag till ett utländskt moderbolag kan alltså tillgodoräkna sig moderbolagets hållbarhetsrapport även om den är upprättad på ett annat språk om denna uppfyller kraven i ÅRL och det finns förutsättning för dotterbolaget enligt lagen att tillgodoräkna sig moderbolagets hållbarhetsrapport.