Vad gör en revisor?

Revisorn granskar en verksamhets redovisning och förvaltning, det vill säga hur styrelsen förvaltar verksamheten de företräder. I sin granskning bedömer revisorn om den granskade finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning – och om den följer de lagar som finns.

Utifrån sina iakttagelser kan revisorn också ge verksamheten råd gällande förbättrade rutiner och ekonomiska frågor. Det är viktigt att revisorns roll som opartisk och självständig inte äventyras genom rådgivningen.

En revisor kan hjälpa dig med:

  • Granskning av årsredovisning.
  • Granskning av styrelsens arbete.
  • Granskning av hållbarhetsredovisning.
  • Andra granskningstjänster som till exempel översiktlig granskning eller granskning av specifika åtgärder.

Revisorn kan också vara en rådgivare gällande:

  • Förbättrade rutiner.
  • Ekonomiska frågor som berör verksamheten.

Varför revision?

En revisor är länken mellan kunden och kundens intressenter. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av dels företagets rapporter och dels revisorns rapporter över dessa. Revisionen är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part.

Revision skapar trygghet och trovärdighet även internt i det reviderade företaget. Genom granskning och rådgivning hjälper revisorn en verksamhet att kontrollera sina risker och att jobba både etiskt och hållbart.

När ska man ha en revisor?

En del verksamheter behöver ha en revisor eller en auktoriserad/godkänd revisor enligt lag. Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en revisor. Publika aktiebolag, finansiella företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning måste alltid ha en revisor. 

Däremot kan ett privat aktiebolag välja bort kravet på revisor om det inte når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: 
– Fler än tre anställda (i medeltal).  
– Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. 
– Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Många företag som inte omfattas av kraven på att ha en revisor anlitar en revisor ändå, eftersom de ser stora värden med det. 

Auktoriserad/ godkänd revisor

Auktoriserade och godkända revisorer har rätt att utföra lagstadgad revision. För att vara auktoriserad eller godkänd revisor måste revisorn uppfylla krav i revisorslagen (2001:883). Kraven handlar bland annat om utbildning, erfarenhet och redbarhet.  
 
För att bli auktoriserad revisor ställs det krav på både teoretisk och praktisk utbildning. Den teoretiska utbildningen ska bestå av minst en kandidatexamen i valfritt ämne där studier inom obligatoriska ämnesområden ska ingå. Utöver det krävs praktisk utbildning som ska pågå under minst tre år under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor. För att bli auktoriserad måste du avlägga en revisorsexamen hos Revisorsinspektionen med godkänt resultat.
 
Det är även Revisorsinspektionen som prövar ansökningar om auktorisation. I dag sker endast auktorisation av nya revisorer, men revisorer som redan har titeln godkänd revisor kan beviljas fortsatt godkännande. En auktorisation eller godkännande gäller i fem år och måste därefter förnyas. 

Tips! 
Håll utkik efter en auktoriserad/godkänd revisor med märkningen medlem i FAR. 

Medlem i FAROm FAR

FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

 

Sök FAR-medlem

Behöver du hjälp med bokföring, redovisning, löneberäkning, revision eller skatterådgivning?