Så implementeras EU:s revisionspaket i Sverige

2016-05-19 20:50

Riksdagen beslutade 18 maj 2016 om EU:s revisionspaket. De nya reglerna träder ikraft 17 juni 2016, men flertalet bestämmelser ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter 16 juni 2016.

Det var i april 2014 som EU:s ministerråd antog revisionspaketet som innefattar en förordning med särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och ett direktiv om ändring av ett tidigare revisorsdirektiv. Huvudsyftet är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende.

Med företag av allmänt intresse avses företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad samt vissa finansiella företag.

Med det här brevet vill FAR uppmärksamma berörda företag på några av de centrala bestämmelserna i revisionspaketet

Taggar: EU, EU:s revisionpaket