Problem med revisorers yttranden

2015-10-16 11:03

I dag skickar FAR ett brev till 150 organisationer och myndigheter. Syftet är att informera om vilka regler som gäller när en revisor skriver yttranden av olika slag.

Mottagarna har det gemensamt att de använder revisorsyttranden, till exempel i samband med utbetalning av bidrag men även i en mängd andra situationer. I brevet påpekas att auktoriserade och godkända revisorer ska tillämpa en relevant standard för utförande och rapportering av sådana granskningsuppdrag, och att det är revisorn som väljer standard och bestämmer hur rapporten ska utformas, ingen annan.

– Vi har under lång tid fört dialog med enskilda organisationer och myndigheter. Men nu tar vi ett samlat grepp, och en idé är också att bjuda in till ett seminarium, säger Dan Brännström, FARs generalsekreterare.

I FARs samlingsvolym revision 2015 (sid. 761) finns dessutom ett dokument med mer utförlig vägledning: ”FARs kommentarer till ramverket vid utförande av granskningsuppdrag i Sverige - Granskningsuppdrag och god revisionssed”.

Taggar: Revisor