Revisionstjänster

Revision skapar trovärdighet och trygghet, både internt i det reviderade företaget och externt mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter. En revisor är länken mellan kunden och kundens intressenter. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av dels företagens rapporter och dels revisorns rapporter över dessa.

En revision av historisk finansiell information (exempelvis årsredovisningar) genomförs och rapporteras revisionen enligt de internationella revisionsstandarderna ISA. Revision av annan än historisk finansiell information genomförs och rapporteras enligt den internationella standarden ISAE 3000 eller enligt, om det finns, specifika svenska eller internationella standarder för det specifika uppdraget.

Revisionen är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part. Tjänsten revision är en bestyrkandetjänst där revisorn uttalar sig med den högsta graden av säkerhet och passar såväl stora som små företag.

Revisionen syftar till att öka trovärdigheten för företagens redovisning och förvaltning. Revisionen ökar också företagens möjligheter till bra affärsvillkor och minskar risken för väsentliga fel. Genom att låta en oberoende revisor gå igenom företagets räkenskaper och förvaltning visar företaget att det strävar efter att följa marknadens spelregler.

Revision kan också utöver granskning av årsredovisningar vara granskning av hållbarhetsredovisningar. Det är en tjänst som har börjat få mycket stor betydelse.

En som revisor måste hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna och reglerna inom revision, redovisning, skatt med mera. Dels eftersom revisorns roll som extern granskare kräver det och dels för att kunderna värdesätter revisorn som kompetent rådgivare. I revisorns uppgift ingår, utöver att lämna en rapport över revisionen, alltså att ge råd även om till exempel hur kunden kan förbättra sina rutiner. Revisorns opartiskhet och självständighet får inte äventyras genom rådgivningen.

Andra granskningsuppdrag än revision
Ett företag kan granskas av flera olika anledningar. Ett granskningsuppdrag som inte är en fullständig revision kan vara en översiktlig granskning eller en granskning av specifika åtgärder som revisorn och uppdragsgivaren kommit överens om.

I dessa fall lämnar revisorn en rapport baserad på exempelvis någon av dessa standarder:

  • översiktlig granskning enligt ISRE 2400 eller ISRE 2410 (till exempel övergripande och analytisk granskning av en årsredovisning)
  • översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning enligt RevR 6 eller
  • granskning enligt särskild överenskommelse enligt SNT 4400.

Dessa kan användas enskilt eller i kombination med varandra samt även i vissa fall i kombination med revision – allt efter kundens behov.

God revisionssed
Som revisor i till exempel ett aktiebolag utför man revision enligt internationella revisionsstandarder och god revisionssed i Sverige för att kunna lämna en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen lämnar revisorn sina slutsatser från revisionen. Här ingår till exempel revisorns rekommendationer om fastställande av resultat- och balansräkningar respektive ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd. Revisionsberättelsen är adresserad till bolagsstämman, dvs. bolagets ägare, men den har stor betydelse för många intressenter.

Taggar: Revisor