Kvalitetskontroll - vanliga brister

Ska du genomgå en kvalitetskontroll? Då är det bra att känna till fallgroparna. Här har vi sammanställt vanligast förekommande bristerna i tidigare kvalitetskontroller.

• ISQC 1-policy saknas eller är inte fullständig
Många revisionsföretag är sena med implementeringen av ISQC 1. Vanligt förekommande är att övervakningsprocess i enlighet med de krav som ställs i ISQC 1 ännu inte är inrättad. Krav på övervakningsprocess gäller alla revisionsföretag, oavsett antalet anställda.

• Uppdragsbrev saknas eller brister i sitt innehåll
Det saknas uppdragsbrev på de uppdrag som kontrolleras. Mallar hittar du under Verktyg.

• Hantering av kombiuppdrag
Det förekommer att kombiuppdragsreglerna inte följs, t.ex. förekommer det att de föreskrivna gränsvärdena inte iakttagits på ett korrekt sätt.

• Innehav av fastigheter eller värdepapper
Det är inte tillåtet för ett revisionsföretag eller annat företag inom koncernen att inneha fastighet där ingen revisionsverksamhet bedrivs eller där revisionsverksamhet bedrivs i ringa omfattning. Det är inte heller tillåtet för ett revisionsföretag eller annat företag inom koncernen att bedriva värdepappershandel. Kontakta gärna FARs föreningsjurister för vidare vägledning i dessa frågor.

• Dokumentation av genomförda uppdrag
Dokumentation av utförd granskning är generellt sett i allt för många fall bristfällig, t.ex. vad gäller riskanalys, väsentlighetsbedömning, urval, åtgärder och slutsatser – dvs. den röda tråden saknas. Särskilda områden där det är extra vanligt med brister är dokumenterad granskningsplan, dokumentation av granskningen av resultaträkningen (framförallt vad gäller intäkter). Detsamma gäller granskningen av årsredovisningen.

• Brister i granskning av varulager
Det förekommer fall där revisorn inte har deltagit vid inventering trots att varulagret har varit en väsentlig post och där revisorn inte heller genomfört alternativa granskningsåtgärder.

• Tidpunkt för dokumentation
Det förekommer fall där granskningsmoment är daterade efter revisionsberättelsens avlämnande. Detta är självklart inte tillåtet.

• Vidareutbildningen brister
FARs etiska regler kräver att du ska vidareutbilda dig.

Taggar: Revisor