Reko - svensk standard för redovisnings- och lönetjänster

Enligt Svensk standard för redovisningstjänster – Reko, är ett redovisningsuppdrag ett uppdrag där ett redovisningsföretag biträder en uppdragsgivare med ekonomiadministrativa tjänster och rådgivning.

Ett uppdrag som redovisningskonsult kan ha flera olika inriktningar, exempelvis:

  • Bokföringsuppdrag  – biträder vid bokföring  av affärshändelser, avstämningar och löpande rapportering av företagets resultat och ställning.
  • Bokslutsuppdrag – biträder vid upprättande av bokslut för en avgränsad period av räkenskapsåret (periodbokslut), eller för hela räkenskapsåret som underlag för årsbokslut/årsredovisning.
  • Årsbokslutsuppdrag  – upprättande av årsbokslut utifrån ett färdigställt bokslut.
  • Årsredovisningsuppdrag – redovisningskonsulten biträder vid upprättandet av årsredovisning utifrån ett färdigställt bokslut.
  • Övriga närliggande uppdrag – detta omfattar exempelvis insourcinguppdrag, koncernredovisningsuppdrag, budgetar, inkomstdeklarationer med mera.

Auktoriserad redovisningskonsult - en kvalitetsstämpel

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är en trygghet för uppdragsgivaren. En auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen. En uppdragsgivare ska alltid kunna förstå och lita på konsultens rapporter.

God redovisnings- och yrkessed

Du som är auktoriserad redovisningskonsult ska följa god redovisningssed, god yrkessed för redovisningstjänster och de yrkesetiska regler som styr redovisningskonsultens professionella ansvar, enligt vad som följer av medlemskapet i FAR.

  • God redovisningssed uttrycks genom bokföringslagen och dess förarbeten, samt utvecklas av Bokföringsnämnden och andra normgivare som ger vägledning om vad som är god redovisningssed.
  • God yrkessed för redovisningstjänster vid utövande av redovisningsverksamhet uttrycks genom Reko. Här anges de grundläggande principerna och viktiga tillvägagångssätten för utförande av redovisningsuppdrag.
  • Stadgar och yrkesetiska regler styr redovisningskonsultens professionella ansvar.

Reko - Svensk standard för redovisningstjänster

Reko är en standard för god sed vid utförande av redovisningstjänster. Reko är ett stöd i redovisningskonsultens vardag och bidrar till effektivare arbete och högre kvalitet på redovisningstjänster, något som är till nytta för såväl företag som näringslivet.

Alla auktoriserade redovisningskonsulter och deras medarbetare som tillhandahåller redovisningstjänster ska tillämpa Reko. Standarden fokuserar enbart på hur själva arbetet ska utföras och innehåller inte några redovisningsregler.

I Reko presenteras en övergripande metodik som vid tillämpning ska medföra att de utförda tjänsterna uppnår hög kvalitet. Den praktiska tillämpningen och behovet av anpassning till standarden påverkas av det enskilda redovisningsföretagets storlek och inriktning, samt hur arbetet har organiserats i övrigt.

Reko ska genomsyra och effektivisera redovisningskonsulternas arbete genom en tydlig struktur och ett gemensamt arbetsätt. På en byrå med flera anställda gör detta att leveranser kan säkerställas och att kunden får hjälp även om en redovisningskonsult får förhinder, till exempel blir sjuk just när uppdraget ska utföras. Professionellt arbete skapar trygghet.

Företag och organisationer som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult ska känna trygghet i att deras konsult arbetar professionellt eftersom han/hon är välutbildad, följer Reko, blir kvalitetskontrollerad och har ansvarsförsäkring.

Taggar: Redovisningskonsult, Reko