Digitalt hållbarhetsverktyg – PURE ACT

Som FAR-medlem får du ta del av PURE ACTs digitala utbildningar och verktyg till reducerade priser.

PURE ACT är en byrå för enkel och effektiv transformation mot hållbart företagande. De hjälper företag att bedriva strategiskt hållbarhetsarbete genom konsultation, utbildningar och ett digitalt verktyg för hållbarhetsrapportering.

Digitalt verktyg
PURE ACT erbjuder ett enkelt, aktivitetsbaserat verktyg som hjälper er byrå eller din kund att bygga en hållbarhetsstrategi.

 I tjänsten kan du:

  • Lagra policys och dokumentera befintliga rutiner
  • Välja ut relevanta mål på kort och lång sikt
  • Bjuda in kollegor och fördela ansvarsområden
  • Översiktsvy visar vart du ligger till enligt plan
  • Hämta automatiskt sammanställd hållbarhetsrapport

Nuläge och väsentlighetsanalys - Interaktivt webinar (ca 3h)
Webinaret inleds med en presentation av Agenda 2030 och Hållbarhetslagen. Därefter diskuteras befintliga policys och rutiner för att identifiera ert nuläge. Tillsammans genomförs sedan en väsentlighetsanalys där PURE ACT tillsammans med er fastställer vilka av de globala målen som är relevanta. Analysen bygger på styrkor, svagheter, möjligheter och hot kopplade till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Hänsyn tas till vilka krav och förväntningar som era intressenter har på er och en förenklad beräkning av ert klimatavtryck genomförs.

Granskning av hållbarhetsrapporter - Digital utbildning (ca 1,5h)
I december 2016 infördes Hållbarhetslagen 6 kap ÅRL (1995:1554).
Hållbarhetslagen omfattar ca 1600 svenska företag direkt och resterande indirekt. Utbildningen riktar sig till revisorer och målet är att du som deltagare ska få förståelse för Hållbarhetslagen, bli bekväm med att granska hållbarhetsrapporter och uppmuntra dina kunder till ökat ansvarstagande. Du får även förståelse för revisorns viktiga roll i ett hållbart näringsliv. Vi går igenom lagens betydelse för små och stora företag, hållbarhetsrapportens innehåll och utformning samt revisorns granskning och yttrande.

Erbjudande till dig som FAR-medlem

  • 15 procent rabatt på licenskostnaden för årlig tillgång till det digitala verktyget. Ordinarie pris är fr. 7 960 kr/år. Priset baseras på föregående års omsättning.
  • 30 procent rabatt på licenskostnaden för er som bokar "Nuläge och väsentlighetsanalysen" till ett fast pris på 9 960 kr.
  • 10 procent rabatt på vår utbildning för revisorer "Granskning av hållbarhetsrapporter". Ordinarie pris är från 10 600 kr. Priset baseras på antalet deltagare.

Alla priser anges exklusive moms.

Besök PURE ACT eller kontakta Therese Svensk för mer information.
therese.svensk@pureact.se, 08 540 672 72

Texten ovan är företagets beskrivning, FAR kan inte garantera och ansvarar inte för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.